Κάλυψη θεμάτων σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωπικού σε οργανισμούς (ΣΔΥΑ: ΟΗSAS 18001, ΕΛΟΤ 1801)

Η PLANECO παρέχει στους Πελάτες της ένα σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών αναφορικά με την κάλυψη θεμάτων σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια προσωπικού σε οργανισμούς, που περιλαμβάνει:

  • Αναγνώριση και καταγραφή της θέσης του οργανισμού ως προς την Υγιεινή και Ασφάλεια όπως αυτή ορίζεται από νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις.
  • Αρχική ανάλυση των δραστηριοτήτων του οργανισμού με σκοπό την αναγνώριση, καταγραφή και κατάταξη των κινδύνων έκθεσης του προσωπικού του, ανάλογα με την επικινδυνότητά τους και την πιθανότητα να συμβούν.
  • Στρατηγικό Σχεδιασμό του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας.
  • Ανάπτυξη της απαιτούμενης τεκμηρίωσης (Διαδικασίες και Οδηγίες) λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Αρχικής Ανάλυσης και την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών.
  • Εκπαίδευση του προσωπικού, αναφορικά με την υλοποίηση του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας.
  • Υποβοήθηση κατά τη σύνταξη Προγράμματος Υγιεινής και Ασφάλειας όπου καθορίζονται οι στόχοι της Επιχείρησης.
  • Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας.
  • Τη διενέργεια ανασκόπησης των επιμέρους θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας
    προσωπικού από τη Διοίκηση του οργανισμού.

Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.