Η Πολιτική

Πολιτική της PLANECO είναι να συμβάλλει στην ενδυνάμωση της επιχειρηματικής θέσης των Πελατών της, μέσω παροχής υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών, επικεντρωμένων στις ανάγκες τους και προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις και στις ιδιαιτερότητες του κάθε Πελάτη ξεχωριστά.

 

Με τον τρόπο αυτό, η PLANECO είναι σε θέση να παρέχει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά από τους Πελάτες της και να έχουν εμφανή αποτέλεσμα στις δραστηριότητές τους, μιας και οι προτάσεις της είναι άμεσα υλοποιήσιμες στα πλαίσια των δυνατοτήτων του κάθε Πελάτη.

 

Η PLANECO πιστεύει ότι για να είναι ένα έργο αποδοτικό και αποτελεσματικό, θα πρέπει, αφ’ ενός ο σύμβουλος να αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με όλες τις βαθμίδες προσωπικού του οργανισμού του Πελάτη και αφ’ ετέρου, να συμμετέχει ενεργά στην εφαρμογή των προτάσεών του. Για το λόγο αυτό, μια από τις βασικές αρχές της PLANECO αποτελεί η συνεχής στήριξη του οργανισμού σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, τόσο μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας στο προσωπικό του οργανισμού, όσο και μέσω ανάπτυξης πρωτοποριακών συμβουλευτικών υπηρεσιών, ικανών να παράσχουν στον οργανισμό την απαιτούμενη εκείνη υποδομή που θα συντηρεί και θα προάγει το εγκατεστημένο σύστημα.

 

Εκτός όμως των παραπάνω, μια ακόμη βασική αρχή και επιδίωξη της PLANECO, αποτελεί η δημιουργία και η ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων με τους Πελάτες της, γεγονός το οποίο επιτυγχάνεται:

  • μέσω ανάπτυξης φιλικών σχέσεων μαζί τους,
  • μέσω της βαρύτητας που δίνεται στην εξυπηρέτηση των Πελατών μετά το πέρας κάθε έργου και
  • μέσω εγρήγορσης για τον εντοπισμό αναπτυξιακών και επιχειρηματικών ευκαιριών οι οποίες, αφότου γνωστοποιηθούν στους Πελάτες, μπορούν να εφαρμοσθούν για την περαιτέρω βελτίωση των διεργασιών στους οργανισμούς τους.

Παράλληλα η PLANECO για την καλύτερη κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των δυνατοτήτων ανάπτυξης των επιχειρήσεων, Πελατών της, επιδιώκει να βρίσκεται και όσο το δυνατόν γεωγραφικά πιο κοντά σε αυτές. Για το λόγο αυτό κινείται προς τη δημιουργία παραρτημάτων και δικτύου Συνεργατών, οι οποίοι θα καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας.

Το σύνολο των παρεχόμενων από την PLANECO υπηρεσιών, ακολουθεί μια συγκεκριμένη και δοκιμασμένη μεθοδολογία, η οποία διαρκώς εξελίσσεται προκειμένου να συμβαδίζει με τις ολοένα και αυξανόμενες επιχειρησιακές ανάγκες των οργανισμών. Ο υψηλός βαθμός εμπειρίας, γνώσεων και ικανοτήτων των στελεχών της PLANECO, η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευσή τους, καθώς και το υψηλό αίσθημα ευθύνης των στελεχών απέναντι στους Πελάτες της εταιρείας μας, παρέχουν το πλαίσιο δράσης της PLANECO, το οποίο εγγυάται υψηλή ποιότητα στην παροχή των συμβουλευτικών της υπηρεσιών.


Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.