Σχεδιασμός και ανάπτυξη Συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP)

Η PLANECO παρέχει στους Πελάτες της ένα σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών αναφορικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων ασφάλειας τροφίμων, που περιλαμβάνει:

  • Προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων (βιολογικών, χημικών, φυσικών) που σχετίζονται με όλα τα στάδια παραγωγής.
  • Αξιολόγηση των πιθανοτήτων εμφάνισης των κινδύνων και προσδιορισμό των προληπτικών μέτρων για τον έλεγχό τους.
  • Προσδιορισμό των σημείων λειτουργίας που μπορούν να ελεγχθούν, για να εξαφανίσουν ένα κίνδυνο ή να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα εμφάνισής του (Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου).
  • Καθορισμό των παραμέτρων που πρέπει να ελέγχονται σε κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου.
  • Μελέτη των κανονιστικών διατάξεων που διέπουν τα προϊόντα για τον καθορισμό των κρίσιμων ορίων, τα οποία πρέπει να ικανοποιούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε Κρίσιμο Σημείο βρίσκεται υπό έλεγχο.
  • Συγγραφή διαδικασιών για την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου και των κρίσιμων ορίων τους.
  • Συγγραφή διαδικασιών για τον καθορισμό των διορθωτικών ενεργειών που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση που κάποιο Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου βρίσκεται εκτός των κρίσιμων ορίων του.
  • Ανάπτυξη διαδικασιών επαλήθευσης για την επιβεβαίωση της σωστής και αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος.

Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.