Σχεδιασμός και ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ: ISO 14001, EMAS)

Η PLANECO παρέχει στους Πελάτες της ένα σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών αναφορικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης που περιλαμβάνει:

 • Την καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης του οργανισμού.
 • Τη θέσπιση περιβαλλοντικής πολιτικής, σκοπών και στόχων.
 • Το στρατηγικό Σχεδιασμό του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 • Τη διερεύνηση των ισχυόντων (εθνικών-κοινοτικών) περιβαλλοντικών νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων και τη δημιουργία καταλόγου κανονισμών.
 • Την κατάρτιση διαγνωστικής μελέτης. Καταγραφή δηλαδή της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης εντός του οργανισμού για την τεκμηριωμένη παρακολούθηση των περιβαλλοντικών νομοθεσιών και κανονισμών και για την εύρεση του βαθμού ικανοποίησής των.
 • Την ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη σύνταξη καταλόγου αξιολόγησης των επιπτώσεων αυτών.
 • Την υποβοήθηση στη σύνταξη Περιβαλλοντικού Προγράμματος όπου καθορίζονται οι στόχοι της Επιχείρησης σε σχέση με το περιβάλλον.
 • Τη σύνταξη εγχειριδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Τη σύνταξη περιβαλλοντικών διαδικασιών και οδηγιών εργασίας.
 • Την περιβαλλοντική εκπαίδευση και οργάνωση προσωπικού.
 • Τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών ελέγχων.
 • Τη διενέργεια ανασκόπησης περιβαλλοντικών θεμάτων από τη Διοίκηση του οργανισμού.

Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.