Οι Στόχοι

Οι στόχοι της PLANECO αναφορικά με το πλαίσιο δραστηριοποίησής της είναι οι εξής:

  • Παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών στους Πελάτες της, τόσο κατά τη διάρκεια εκπόνησης του έργου, όσο και μετά τη διεκπεραίωσή του.
  • Ανταπόκριση στις απαιτήσεις των Πελατών σε συνεργασία πάντα μαζί τους, μέσω τεχνογνωσίας, εξειδίκευσης και εμπειρίας των στελεχών της.
  • Ενίσχυση της θέσης της PLANECO στην ελληνική αγορά με επέκταση τόσο των γεωγραφικών της ορίων (παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας) όσο και του εύρους των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
  • Επίτευξη διαρκούς συμβάδισης του επιπέδου γνώσεων και ικανοτήτων των στελεχών της PLANECO από τη μία, με τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις από την άλλη, με στόχο την πάντα επίκαιρη και αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών στους Πελάτες.
  • Δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας για την εξέλιξη των στελεχών και των Συνεργατών της, μέσω παροχής ευκαιριών και κινήτρων για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων τους.
  • Μέτρηση του βαθμού αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας κατά τη διεκπεραίωση των έργων, για την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού συνδυασμού χρόνου και ποιότητας εκτέλεσης έργων.

Όραμα της PLANECO αποτελεί η αναγνώρισή της από τους Πελάτες της ως τον κατάλληλο Συνεργάτη, ο οποίος είναι σε θέση να τους παρέχει υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες, όντας μια εταιρεία δυναμική και ευέλικτη, που έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται σύμφωνα με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις.


Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.