Κατάρτιση Τεχνικών Φακέλων Προϊόντων (Σήμανση κατά CE)

Η PLANECO παρέχει στους Πελάτες της ένα σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών αναφορικά με την κατάρτιση τεχνικών φακέλων προϊόντων, που περιλαμβάνει:

  • Αναγνώριση των νομοθετικών απαιτήσεων για κάθε προϊόν που υπάγεται σε κανονιστικές διατάξεις.
  • Εξεύρεση του καταλληλότερου μοντέλου (MODULE) για την τοποθέτηση του σήματος CE.
  • Σύνταξη του απαιτούμενου Τεχνικού Φακέλου.
  • Αναζήτηση των αναγκαίων Εργαστηρίων Μετρήσεων & Δοκιμών (όπου απαιτούνται), καθώς και των Κοινοποιημένων Οργανισμών Notified Bodies.
  • Διεκπεραίωση όλων των σχετικών με την κατάρτιση τεχνικών φακέλων, διαδικαστικών θεμάτων.

Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.