Σχεδιασμός και ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ: ISO 9001, EFQM)

Η PLANECO παρέχει στους Πελάτες της ένα πλήθος ολοκληρωμένων υπηρεσιών αναφορικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας που περιλαμβάνει:

  • Την καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του οργανισμού.
  • Τη θέσπιση πολιτικής για την ποιότητα, μετρήσιμων στόχων και αντικειμενικών σκοπών.
  • Το στρατηγικό σχεδιασμό του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του οργανισμού.
  • Την ανάπτυξη και συγγραφή των απαιτούμενων Εγχειριδίων, Διεργασιών, Διαδικασιών και Οδηγιών Εργασίας του Συστήματος.
  • Την εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού του οργανισμού σχετικά με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Την παρακολούθηση της εφαρμογής του Συστήματος.
  • Τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων του Συστήματος.
  • Τη διεξαγωγή ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με σκοπό την παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης της πολιτικής για την ποιότητα, των μετρήσιμων στόχων και των αντικειμενικών σκοπών.

Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.