Σύγχρονη Επιχείρηση 2009

Το Πρόγραμμα «Σύγχρονη Επιχείρηση», που αναμένεται να προκηρυχθεί το Σεπτέμβριο του 2009 στο πλαίσιο του "Επιχειρώ 2009", αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, με πολλαπλή σκοπιμότητα.

Το πρόγραμμα "Σύγχρονη Επιχείρηση 2009" αφορά επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού και αποσκοπεί στην πιστοποίηση των επιχειρήσεων αυτών, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ασφάλεια, στην ποιοτική αναβάθμιση και στην υψηλή προστιθέμενη αξία των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, στην καινοτομία, στην ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας, στην προστασία του περιβάλλοντος, σε όλα αυτά που αντιστοιχούν στη λέξη "ποιότητα" στο χώρο των επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα αποσκοπεί σε:
 • Πιστοποίηση της επιχείρησης με βάση τις απαιτήσεις σύγχρονων πανευρωπαϊκών προτύπων (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ΕΛΟΤ 1801, ISO 22000:2005 και άλλα συστήματα διαχείρισης).
 • Βελτίωση ήδη εγκατεστημένων συστημάτων διαχείρισης.
 • Ενίσχυση των υποδομών, προκειμένου οι επιχειρήσεις να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την πιστοποίησή τους.
 • Πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών ή δοκιμές προϊόντων σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα. Συμπεριλαμβάνει και τις αναγκαίες ενέργειες για την σήμανση CE σε προϊόντα με βάση τις εφαρμοστέες κοινοτικές απαιτήσεις.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος (Πράξης) ανέρχεται σε € 80.000.000,00.
Ο προϋπολογισμός αυτός αναλύεται σε € 40.000.000,00 (50%) Δημόσια Δαπάνη.
Προϋπολογισμός έργων:
 • €30.000 - €150.000 για μεταποίηση & τουρισμό
 • €30.000 - €80.000 για υπηρεσίες & εμπόριο
Ποσοστά Χρηματοδότησης:
 • 50% γενικά
 • 60% νησιά με <5.000 κατοίκους
 • 60% πυρόπληκτες & σεισμόπληκτες περιοχές
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Υφιστάμενες Επιχειρήσεις των τομέων μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού, οι οποίες:
 • Ασκούν μία από τις επιλέξιμες δραστηριότητες του Οδηγού.
 • Τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας.
 • Ασκούν δραστηριότητα από 01/01/2007.
 • Έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών ≥ €30.000 κατά την τελευταία τριετία.
 • Έχουν θετικό μέσο όρο των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων, την τελευταία τριετία
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Επαλήθευση & Πιστοποίηση
 • Διαμόρφωση χώρων
 • Εξοπλισμός για Η/Μ, hardware & software και λοιπός εξοπλισμός
Ημερομηνίες Υποβολής
Το πρόγραμμα είναι ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Η πρώτη φάση υποβολής προτάσεων θα είναι από 15/10/2009 έως 14/11/2009. Η αξιολόγηση της πρώτης φάσης θα ολοκληρωθεί την 14/02/2010.
Η PLANECO ΕΠΕ είναι εταιρία συμβούλων ανάπτυξης με πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και δημιουργία Συστημάτων Διαχείρισης (κατά τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 / ΕΜΑS, ΕΛΟΤ 1801 κ.α.), καθώς επίσης παρέχει αξιόπιστες συμβουλές και συνδράμει στη σωστή και εμπεριστατωμένη εφαρμογή συστημάτων (FPC) για την κάλυψη των απαιτήσεων σήμανσης CE.
Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος από δικαιούχους αναλαμβάνουμε τις ακόλουθες υποστηρικτικές υπηρεσίες:
 1. Σύνταξη και επιμέλεια φακέλου υποβολής της πρότασης,
 2. Υλοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης,
 3. Επίβλεψη και υλοποίηση του ενταγμένου έργου.
Για πληροφορίες και διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεσή σας.

Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2019 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.