Προτάσεις της PLANECO σε Διοικήσεις Δημοσίων Οργανισμών και ΔΕΚΟ

Πρόσφατα, οι Δημόσιοι Οργανισμοί και οι ΔΕΚΟ (Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας) είχαν επαφή με τα Διαχειριστικά Συστήματα μέσω της «Διαχειριστικής Επάρκειας» και με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008. Το πρότυπο αυτό συντάχθηκε για την οργάνωση οικονομικών και τεχνικών ζητημάτων των συγχρηματοδοτούμενων έργων και για λόγους διαφάνειας. 

Η λειτουργία όμως, ενός τέτοιου οργανισμού δεν περιορίζεται στη διαχείριση των πόρων των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Η διαχείριση στο σύνολο των πόρων του οργανισμού έχει να κάνει με τους οικονομικούς πόρους του οργανισμού, την εμπλοκή και αποδοτικότητα των εργαζομένων, την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τους φυσικούς πόρους που χρησιμοποιεί.

Οι Δημόσιοι Οργανισμοί και οι ΔΕΚΟ αποτελούν σημαντικό μέρος της εθνικής οικονομίας, ενώ επιπλέον έχουν μερίδιο ευθύνης και στην ποιότητα του υφιστάμενου περιβάλλοντος. Η PLANECO EΠΕ θεωρεί ότι ένας Δημόσιος Οργανισμός μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για άλλους οργανισμούς και για την τοπική κοινωνία. Έτσι προτείνει τη συνεργασία σε διοικήσεις οργανισμών με περισσότερο «ευρωπαϊκή αντίληψη», που συνειδητοποιούν το ρόλο και την ευθύνη κάθε τέτοιου οργανισμού στην εθνική οικονομία και το περιβάλλον, τη συνεργασία για την ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης, που θα συνδυάζει τα πρότυπα ISO 9001 (Διαχείριση Ποιότητας) και ISO14001 (Περιβαλλοντική Διαχείριση) που δημιουργούν το εργαλείο διαχείρισης του οργανισμού. Στόχος των Συστημάτων είναι να:

  1. Περιορίζει το κόστος λειτουργίας.
  2. Υπολογίζει το κόστος ευκαιρίας στη λήψη αποφάσεων.
  3. Θέτει την εξυπηρέτηση των πολιτών σε πρώτη θέση.
  4. Ευαισθητοποιεί τους εργαζομένους.
  5. Προωθεί τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του οργανισμού.
  6. Περιορίζει τα έξοδα που τυχόν προέρχονται μέσω των προστίμων στις περιπτώσεις καταγγελιών στον τομέα της περιβαλλοντικής ρύπανσης, ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, στην ασφάλεια και υγεία του καταναλωτή (στον τομέα των δημόσιων αγαθών όπως το νερό, ή τα ατυχήματα λόγω κακοτεχνιών).
  7. Περιορίζει την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας.


Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2019 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.