Ενημέρωση σχετικά με την Ισχύ της Νέας Έκδοσης του Προτύπου ISO 9001:2008

Η αναθεώρηση του προτύπου ISO 9001 έχει ολοκληρωθεί και η νέα έκδοση του προτύπου, το οποίο αναφέρεται ως ISO 9001:2008 είναι σε ισχύ από τις 19 Δεκεμβρίου 2008.
Το Ε.ΣΥ.Δ. καθορίζει ως ημερομηνία λήξης της ισχύος, για όλα τα πιστοποιητικά που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000, την 15η Νοεμβρίου 2010.
Μετά την παραπάνω ημερομηνία τα μόνα έγκυρα πιστοποιητικά για τα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001, θα είναι εκείνα τα οποία έχουν εκδοθεί με βάση τις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.
Η νέα έκδοση δεν περιλαμβάνει καινούργιες απαιτήσεις. Στοχεύει κυρίως στη μεγαλύτερη σαφήνεια και ευκολία στη χρήση, ενσωματώνοντας βελτιώσεις και διευκρινίσεις που προέκυψαν από την οκταετή εμπειρία εφαρμογής της έκδοσης του 2000 σε 170 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος επίσης της νέας έκδοσης αποτελεί και η ανάγκη βελτίωσης της συμβατότητας του συγκεκριμένου Προτύπου με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004.
Λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβατική περίοδο των 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008:
Από τις 15 Νοεμβρίου 2009, οι φορείς πιστοποίησης θα εκδίδουν μόνο διαπιστευμένα πιστοποιητικά (νέες πιστοποιήσεις και επαναπιστοποιήσεις) σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.
Οι οργανισμοί που κατέχουν πιστοποιητικά σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000, πρέπει να υιοθετήσουν τη νέα έκδοση και να προβούν σε κάθε απαραίτητη προσαρμογή, στο υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης ποιότητας τους, ώστε να εξασφαλίσουν την ανανέωση των πιστοποιητικών τους πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.
Μετά τη λήξη του 24μήνου (15 Νοεμβρίου 2010), δεν επιτρέπεται η διατήρηση σε ισχύ διαπιστευμένων πιστοποιητικών ως προς το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000.
Η PLANECO EΠΕ, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας, είναι σε θέση να σας παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, για την εφαρμογή του νέου προτύπου στην εταιρεία σας.

Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2019 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.