Η PLANECO ΕΠΕ ενημερώνει υφιστάμενες επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων για την προκήρυξη της πράξης ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ με επιδότηση 40-45%

Προκηρύχθηκε η Πράξη «Πράσινος Τουρισμός»! Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων πραγματοποιείται από τις 20.12.2010 έως τις 25.02.2011. Η PLANECO ΕΠΕ θεωρεί ότι το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τα Τουριστικά Καταλύματα να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους σε διεθνές επίπεδο μέσω της διαμόρφωσης ενός οικολογικού προφίλ και να μειώσουν παράλληλα σημαντικά λειτουργικά κόστη. Καλούνται λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να κινητοποιηθούν άμεσα για την προετοιμασία των αιτήσεων.
1. Συνοπτικά για το πρόγραμμα

Η εν λόγω πράξη αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.


Η συγκεκριμένη πράξη αποσκοπεί:
 • Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκόμενων στην τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.
 • Στην δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.
 
2. Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι:
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους.


Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι τουριστικές μονάδες για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:


1)
Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ως τουριστικό κατάλυμα στην ελληνική επικράτεια.
Ειδικότερα, μόνο τα παρακάτω κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα (με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας) που υπάγονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο Πίνακα.
Πίνακας 1: Κ.Α.Δ. Επιλέξιμων δραστηριοτήτων
Κ.Α.Δ.- 2008
Κωδικός
Αριθμός Δραστηριότητας: 55
Περιγραφή: Καταλύματα
55.1 (όλες οι υποκατηγορίες)
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα.
55.2 (όλες οι υποκατηγορίες εξαιρουμένης της 55.20.19)
Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής.
55.30.11
Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ).

2) Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν την 01.01.2009.

3) Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
4) Η επιχείρηση δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ κατά την τελευταία τριετία (η εγγύηση και η επιδότηση δανείου από το ΤΕΜΠΜΕ, συνυπολογίζεται στη σώρευση ενισχύσεων).
5) Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης.
6) Η επιχείρηση δεν έχει λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες αν από τη σώρευση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας προκύπτει ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα εκάστης περίπτωσης σε Κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
7) Η επιχείρηση έχει υποβάλει μία (1) μόνο πρόταση έργου για κάθε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και έχει καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που αναλύονται στην παράγραφο 10 της παρούσας προδημοσίευσης.
8) Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά την τελευταία διετία.
9) Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική με βάση τον ορισμό της προβληματικής επιχείρησης στο Παράρτημα 4 «Απόσπασμα των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Ορισμός της Προβληματικής Επιχείρησης (2004/C/244/02)», κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις €15.000,00 και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των €400.000,00.
Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.
Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Ιδιωτική συμμετοχή
55% έως 60%
Δημόσια Χρηματοδότηση (αναλόγως την περίπτωση)
40% έως 45%
 


4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 • Κατηγορία 1: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Κατηγορία 2: Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.
 • Κατηγορία 3: Διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα).
 • Κατηγορία 4: Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών / διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων.
 • Κατηγορία 5: Ενημέρωση και προβολή.

 

Πίνακας 2: Κατανομή προϋπολογισμού
Α/Α
Κατηγορία Δαπάνης
Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου
1
Προμήθεια μηχανημάτων, συστημάτων, εξοπλισμού.
0%-100%
2
Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις.
0%-100%
3
Πιστοποίηση, επαλήθευση, επικύρωση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κλπ.
0%-15%
4
Αμοιβές συμβούλων (εκπόνηση επενδυτικού σχεδίου, παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη κλπ).
0%-6%
5
Ενημέρωση και προβολή.
0%-5%

Η PLANECO EΠΕ διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό τόσο στην υποβολή αιτήσεων για επιδοτήσεις όσο και στον τομέα του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και στο τομέα του marketing. Έτσι μπορεί να παρέχει στους υποψήφιους επενδυτές αναλυτικές πληροφορίες και πλήθος εναλλακτικών προτάσεων για την διαμόρφωση της αίτησης και υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου. Συγκεκριμένα είναι σε θέση να αναλάβει τις ακόλουθες υπηρεσίες για την υποστήριξη υποψήφιων επενδυτών:

 • Υποστήριξη στην έρευνα και συλλογή μέρους προσφορών για την υλοποίηση του προγράμματος.
 • Πλήρη πληροφόρηση και συμβουλές για την σύλληψη και δόμηση της επενδυτικής πρότασης.
 • Συμβουλές για τη βελτίωση της βαθμολογίας της πρότασης.
 • Σύνταξη και υποβολή της πρότασης.
 • Υποστήριξη κατά την υλοποίηση του σχεδίου.

Εξειδικευμένη ενημέρωση και υποστήριξη για την επιλογή και εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία έχουν ειδικό βάρος αφού εξειδικεύουν τον απώτερο στόχο της Πράξης «Πράσινος Τουρισμός».

Σχεδιασμό των κατάλληλων ενεργε


Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2019 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.