ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ ...

... ΣΕ ΕΞΩΦΥΛΛΑ (ΡΟΛΑ, ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ) & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΤΕΝΤΕΣ, ΣΗΤΕΣ, ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ)

 

Είναι σίγουρα πλέον γνωστό, ότι η σήμανση των δομικών προϊόντων με CE προϋποθέτει ένα εναρμονισμένο πρότυπο και είναι απαραίτητα: α) οι Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ΙΤΤ) και β) το Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο (FPC).

Το εναρμονισμένο πρότυπο για τα ρολά και τα παντζούρια είναι το ΕΝ13659, ενώ για τα συστήματα σκίασης (τέντες, σήτες, πέργκολες) είναι το ΕΝ13561.

Τα παραπάνω προϊόντα ανήκουν στο σύστημα συμμόρφωσης (σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης) 4, που σημαίνει, ότι οι Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ΙΤΤ) δεν είναι απαραίτητο να γίνουν σε κοινοποιημένο οργανισμό/εργαστήριο (κοινοποιημένος οργανισμός σημαίνει ο οργανισμός που κοινοποιείται από την Κοινοποιούσα Αρχή και εκτελεί καθήκοντα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011). Σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη σήμανση των δομικών προϊόντων είναι πλέον απαραίτητο στη Δήλωση Επιδόσεων και στη σήμανση CE να αναφέρεται μετρημένη επίδοση για μια τουλάχιστον από τις ουσιώδεις ιδιότητες. Η μοναδική ουσιώδης ιδιότητα για τα εξώφυλλα και τα συστήματα σκίασης είναι η ανεμοπίεση. Η οδηγία 89/106 δεν έθετε τέτοια απαίτηση, και επειδή στην Ελλάδα δεν υπήρχε/υπάρχει ελάχιστη απαίτηση στα ανωτέρω προϊόντα, δεν ήταν απαραίτητη καμία μέτρηση. Επαρκούσε στο Σήμα CE και η καταχώρηση npd!

Η PLANECO με την εμπειρία του Δρ. Γεώργιου Μουστακίδη μέσω της συνεργασίας του με τον παγκοσμίως γνωστό και αναγνωρισμένο κοινοποιημένο φορέα/εργαστήριο ift Rosenheim διεξάγει στην επιχείρησή σας δοκιμές/ελέγχους για ανεμοπίεση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1932:2013 σε ρολά, παντζούρια, τέντες, πέργκολες και σήτες.

Είναι αυτονόητο ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες για εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα, αμεροληψία, ανεξαρτησία που ισχύουν για τους αξιόπιστους κοινοποιημένους φορείς/εργαστήρια.

Επιγραμματικά τα βήματα δοκιμής.

Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα λειτουργούν με ιμάντα ή μανιβέλα εντοπίζεται η κατηγορία λειτουργίας 1). Η τήρηση της κατηγορίας είναι κριτήριο μετά από κάθε καταπόνηση των δοκιμίων και από τις δυο πλευρές εναλλάξ με τα υπολογισμένα ονομαστικά βάρη ανά κατηγορία ανεμοπίεσης και εμβαδόν δοκιμίου. Τέλος καταπονείται το δοκίμιο και από τις δυο πλευρές εναλλάξ με το βάρος ασφαλείας (=ονομαστικό βάρος + 20% ή 50%, ανάλογα το προϊόν), και το προϊόν δεν επιτρέπεται να έχει παραμόρφωση ή να καταστραφεί.

 


1) Στην περίπτωση που η λειτουργία ανοιγοκλεισίματος γίνεται με μοτέρ, δεν υπάρχει το κριτήριο της κατηγορίας λειτουργίας. Σ’ αυτή την περίπτωση τα προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται και τις οδηγίες για χαμηλή τάση (2006/95/ΕΕ), ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (2004/108/ΕΕ) και μηχανών (2006/42/ΕΕ).

 

 

 


Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.