Σήμανση CE – Βασικές πληροφορίες για οικονομικούς φορείς

Σε συνέχεια του άρθρου «Σήμανση CE– Βασικές πληροφορίες για τον καταναλωτή» που περιγραφεί τα βασικά σχετικά με τη σήμανση CE και αναφέρει τι πρέπει να γνωρίζουν και να προσέχουν οι καταναλωτές, το άρθρο αυτό συγκεντρώνει αποσπάσματα και παραγράφους από τον κανονισμό για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011) με απώτερο σκοπό τη διευκρίνιση βασικών εννοιών και υποχρεώσεων, που αφορούν ιδιαίτερα τους οικονομικούς φορείς (= ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας, ο διανομέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος), αλλά ενδιαφέρουν και τους καταναλωτές.

Κάθε προϊόν του τομέα δομικής κατασκευής που διατίθεται στην ενωσιακή αγορά {Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ), τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), δηλαδή η Ισλανδία, η Νορβηγία και το Λιχτενστάιν), καθώς και στην Τουρκία} και πρέπει να φέρει σήμανση CE, αν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο ή ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση, οφείλει να συνοδεύεται με αντίγραφο μιας δήλωσης επιδόσεων για τον πελάτη -είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή-, που πρέπει να τον ενημερώνει με συγκεκριμένες πληροφορίες , ενώ η σήμανση CE πρέπει να είναι επικολλημένη στο προϊόν, εκτός εάν δεν το επιτρέπει η φύση του προϊόντος.

 

Είναι πολύ βασικό να γνωρίζουν όλοι οι οικονομικοί φορείς, που εμπλέκονται με δομικά υλικά (προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών), και ιδιαίτερα οι παραγωγοί και κατασκευαστές, ότι ο κανονισμός αναφέρει στο άρθρο 11 παρ. 4:

«Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους του τομέα των δομικών κατασκευών φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίησή τους ή, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του προϊόντος, διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών.».

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΤΟ ΥΛΙΚΟ/ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE!!!!.

 

Η δήλωση επιδόσεων:

  • Μπορεί να διατίθεται ηλεκτρονικά, πρέπει όμως να παρέχετε σε έντυπη μορφή εάν το ζητήσει ο παραλήπτης.

  • Παρέχεται στη γλώσσα ή τις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος, στο οποίο διατίθεται το προϊόν.

  • Πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον αριθμό της δήλωσης επίδοσης, το μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος και αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών.

 

Η σήμανση CE τοποθετείται στα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών για τα οποία ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει δήλωση επιδόσεων. Εάν δεν έχει καταρτισθεί δήλωση επιδόσεων από τον κατασκευαστή, δεν επιτρέπεται να τοποθετείται η σήμανση CE.

Θέτοντας τη σήμανση CE ή αναθέτοντας την τοποθέτησή της, οι κατασκευαστές υποδηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών προς τη δηλωθείσα επίδοση, καθώς και για τη συμμόρφωση προς όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 και της υπόλοιπης σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την τοποθέτησή της.

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει, ότι η χρήση των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών που φέρουν τη σήμανση CE δεν εμποδίζεται από κανόνες ή όρους, οι οποίοι επιβάλλονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς που ενεργούν ως δημόσιες επιχειρήσεις ή ως δημόσιοι οργανισμοί βάσει μονοπωλιακής θέσης ή με δημόσια εντολή, όταν οι δηλωθείσες αποδόσεις αντιστοιχούν στις απαιτήσεις για τη χρήση αυτή στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

 

Η τοποθέτηση της σήμανσης CE πρέπει να τηρεί μερικούς κανόνες και όρους:

  1. Η σήμανση CE τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών ή σε στερεωμένη στο προϊόν ετικέτα. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν ή δεν διασφαλίζεται λόγω της φύσης του προϊόντος, τοποθετείται στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά έγγραφα.

  2. Η σήμανση CE ακολουθείται από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο τοποθετήθηκε για πρώτη φορά, το όνομα και την καταχωρισμένη διεύθυνση του κατασκευαστή ή το σήμα ταυτοποίησης που επιτρέπει την ταυτοποίηση του ονόματος και της διεύθυνσης του κατασκευαστή εύκολα και με σαφήνεια, τον μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος, τον αριθμό της δήλωσης επίδοσης, το επίπεδο ή την κατηγορία της δηλωθείσας επίδοσης, το στοιχείο αναφοράς της σχετικής εναρμονισμένης τεχνικής προδιαγραφής, τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού, κατά περίπτωση [δηλαδή αν το προϊόν ανήκει στις κατηγορίες 1+, 1, 2+ και 3, βλέπε σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (Παράρτημα V)], και την προοριζόμενη χρήση όπως καθορίζεται στη σχετική εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή.

  3. Η σήμανση CE τοποθετείται προτού διατεθεί το προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών στην αγορά (και μετά την έκδοση της δήλωσης επίδόσεων).

 

Για την παρακολούθηση της ορθής σήμανσης και της παρακολούθησής του, καθώς και ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, τα κράτη μέλη οφείλουν να ορίζουν σημεία επαφής για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών. Στην Ελλάδα καθορίζεται στην ΚΥΑ Οικ. 10581/1015 (ΦΕΚ 706/Β/2005) το «Σύστημα Εποπτείας της Αγοράς από τη Γ.Γ.Β. του ΥΠΑΝ». Για τα προϊόντα δομικών κατασκευών π.χ. είναι η 2 Δ.Κ.Β.Π. (Π.Δ. 334/94).

Τα σημεία επαφής για τα προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών πρέπει να μπορούν να επιτελούν το έργο τους κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαδικασίες για την απόκτηση της σήμανσης CE.

 

Στον κανονισμό περιγράφονται και οι υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων. Οι όροι συνοπτικά και επιγραμματικά με τα απαραίτητα σχόλια είναι τα εξής:

Υποχρεώσεις κατασκευαστών (= κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών ή που αναθέτει σε άλλους το σχεδιασμό ή την κατασκευή τέτοιου προϊόντος και διαθέτει στην αγορά το προϊόν αυτό υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του):

  • Οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση επιδόσεων για το χρήστη/καταναλωτή και τοποθετούν τη σήμανση CE στο προϊόν.

  • Οι κατασκευαστές, ως βάση για τη δήλωση επιδόσεων, καταρτίζουν την τεχνική τεκμηρίωση περιγράφοντας όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με το απαραίτητο σύστημα αξιολόγησης και την επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης.

  • Οι κατασκευαστές φυλάσσουν την τεχνική τεκμηρίωση και τη δήλωση επιδόσεων επί 10 έτη, από τη διάθεση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών στην αγορά. Το χρονικό διάστημα για οικογένειες προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών θα μπορεί να τροποποιηθεί με βάση την αναμενόμενη ζωή ή το ρόλο που διαδραματίζει το προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών στις δομικές κατασκευές.

  • Οι κατασκευαστές οφείλουν να διασφαλίζουν παραγωγικές διαδικασίες έτσι ώστε η παραγωγή της σειράς των προϊόντων να διατηρεί τη δηλωθείσα επίδοση.

  • Οι κατασκευαστές μπορούν να διενεργούν δοκιμές με δειγματοληψία στα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών που έχουν τοποθετηθεί ή καταστεί διαθέσιμα στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τις αποσύρσεις προϊόντων και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για τέτοιες τυχόν έρευνες.

  • Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους φέρουν κωδικό ταυτοποίησης ή, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του προϊόντος, διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών. [άρθρο 11 παράγραφος 4]

  • Οι κατασκευαστές σημειώνουν στο προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που το συνοδεύει, το όνομά τους, την εμπορική τους επωνυμία ή το κατατεθέν σήμα τους και τη διεύθυνση επικοινωνίας τους. Η διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει ένα και μόνο σημείο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή. [άρθρο 11 παράγραφος 5]

  • Όταν διαθέτουν οι κατασκευαστές το προϊόν τους στην αγορά, διασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα που έχει καθορίσει το σχετικό κράτος μέλος, ευκόλως κατανοητή από τους χρήστες.

  • Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμφωνεί με τη δήλωση επιδόσεων ή δεν συμμορφώνεται προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού, λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση αυτού του προϊόντος ή, κατά περίπτωση, το αποσύρουν ή το ανακαλούν. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

  • Οι κατασκευαστές παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμφωνία του προϊόντος με τη δήλωση επιδόσεων και η συμμόρφωση προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από την εν λόγω αρχή.

 

Γίνεται αντιληπτό, ότι οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή πριν διαθέσει το προϊόν στην αγορά είναι αρκετές και δεσμευτικές.

 

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι (= κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, που έχει λάβει γραπτή εντολή από κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων):

Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, που έχει διοριστεί από τον κατασκευαστή με γραπτή εντολή, ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή. H κατάρτιση της τεχνικής τεκμηρίωσης δεν αποτελεί μέρος της εντολής του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Η εντολή επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα εξής:

  1. να τηρεί τη δήλωση επιδόσεων και την τεχνική τεκμηρίωση στη διάθεση των εθνικών εποπτικών αρχών για το χρονικό διάστημα των 10 ετών·

  2. να παρέχει στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμφωνία του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών με τη δήλωση επιδόσεων και η συμμόρφωση προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

  3. να συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους, για τυχόν ενέργειες που έγιναν προς αποφυγή των κινδύνων που ενέχουν τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών που καλύπτει η εντολή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

 

Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σε γενικές γραμμές είναι υπεύθυνος απέναντι στις αρχές στις χώρες που διακινείται το προϊόν στην ενωσιακή αγορά.

 

Οι υποχρεώσεις εισαγωγέων (= κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που διαθέτει προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών τρίτης χώρας στην ενωσιακή αγορά) διαφέρουν σημαντικά και οι ευθύνες τους είναι αυξημένες. Συνοπτικά είναι οι παρακάτω:

  1. Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην ενωσιακή αγορά μόνο προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών που συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

  2. Πριν από τη διάθεση προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών στην αγορά, οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι έχουν διενεργηθεί από τον κατασκευαστή η αξιολόγηση και η επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης. Επίσης διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει την τεχνική τεκμηρίωση και τη δήλωση επιδόσεων. Διασφαλίζουν επίσης, εφόσον απαιτείται, σήμανση CE, ότι το προϊόν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και ότι φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίησή τους ή, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του προϊόντος, διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών. Επίσης πρέπει να αναγράφεται το όνομά, η εμπορική επωνυμία ή το κατατεθέν σήμα και η διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή.
   1. Όταν εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι το προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών δεν συμφωνεί με τη δήλωση επιδόσεων ή δεν συμμορφώνεται προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, ο εισαγωγέας δεν διαθέτει το εν λόγω προϊόν στην αγορά έως ότου αυτό συμφωνήσει με τη δήλωση επιδόσεων που το συνοδεύει και συμμορφωθεί προς τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή έως ότου η δήλωση επιδόσεων διορθωθεί. Επίσης, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή, καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όταν το προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών παρουσιάζει κίνδυνο!

  3. Οι εισαγωγείς, όταν διαθέτουν προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών στην αγορά, διασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα που έχει καθορίσει το σχετικό κράτος μέλος, ευκόλως κατανοητή από τους χρήστες. [άρθρο 13 παράγραφος 3]

  4. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι, όταν προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών είναι υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τη δήλωση επιδόσεων και τη συμμόρφωση προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

  5. Οι εισαγωγείς, όταν κρίνεται σκόπιμο όσον αφορά την εξασφάλιση της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της σταθερότητας της δηλωθείσας επίδοσης προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, διενεργούν δοκιμές με δειγματοληψία στα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών που έχουν τοποθετηθεί ή καταστεί διαθέσιμα στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τις αποσύρσεις προϊόντων και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για τις έρευνές τους.

  6. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμφωνεί με τη δήλωση επιδόσεων ή δεν συμμορφώνεται προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση αυτού του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών ή, κατά περίπτωση, το αποσύρουν ή το ανακαλούν. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών, παραθέτοντας λεπτομέρειες, ιδίως, για τη μη συμμόρφωση και τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

  7. Οι εισαγωγείς τηρούν, για το χρονικό διάστημα των 10 ετών, αντίγραφο της δήλωσης επίδοσης στη διάθεση των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς και εξασφαλίζουν ότι η τεχνική τεκμηρίωση καθίσταται διαθέσιμη στις εν λόγω αρχές, κατόπιν αιτήματός τους.

  8. Οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμφωνία του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών με τη δήλωση επιδόσεων και η συμμόρφωση προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται με την εν λόγω αρχή, κατόπιν αιτήματός της, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών που έχουν διαθέσει στην αγορά.

 

 

Οι διανομείς (=κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, εκτός από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιμο προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών στην αγορά) έχουν τις δικές τους υποχρεώσεις, που δεν είναι ασήμαντες! Η εμπλοκή τους για την ιχνηλασημότητα/ταυτοποίηση του προϊόντος είναι επίσης σημαντική. Τα παρακάτω αναγράφονται στον κανονισμό:

  1. Όταν οι διανομείς καθιστούν προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών διαθέσιμο στην αγορά, ενεργούν με τη δέουσα προσοχή σε σχέση με τις απαιτήσεις του κανονισμού.

  2. Πριν οι διανομείς καταστήσουν προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών διαθέσιμο στην αγορά, εξασφαλίζουν ότι το προϊόν, εφόσον απαιτείται, φέρει την απαιτούμενη σήμανση CE και συνοδεύεται από τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού και από τις οδηγίες και τις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, σε γλώσσα που καθορίζεται από το σχετικό κράτος μέλος και ευκόλως κατανοητή από τους χρήστες. Οι διανομείς εξασφαλίζουν επίσης ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 4 και 5 και στο άρθρο 13 παράγραφος 3 αντίστοιχα (βλ. παραπάνω).
   1. Όταν διανομέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών δεν συμφωνεί με τη δήλωση επιδόσεων ή δεν συμμορφώνεται προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, ο διανομέας δεν διαθέτει το προϊόν στην αγορά έως ότου αυτό συμμορφωθεί με τη δήλωση επιδόσεων που το συνοδεύει και συμμορφωθεί προς τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή έως ότου η δήλωση επιδόσεων διορθωθεί. Πέραν τούτων, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο ο διανομέας ενημερώνει τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

  3. Ο διανομέας διασφαλίζει ότι, όταν προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών είναι υπό την ευθύνη του, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμφωνία του με τη δήλωση επιδόσεων και τη συμμόρφωσή του προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

  4. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμφωνεί με τη δήλωση επιδόσεων ή δεν συμμορφώνεται προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση αυτού του προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

  5. Οι διανομείς παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμφωνία του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών με τη δήλωση επιδόσεων και η συμμόρφωση προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται με την αρχή αυτήν, κατόπιν αιτήματός της, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών που έχουν διαθέσει στην αγορά.

 

 

Περιπτώσεις στις οποίες εισαγωγείς και διανομείς λειτουργούν σαν κατασκευαστές και αυτοί έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις!

Ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 11, όταν διαθέτει προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί προϊόν που διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωση προς τη δήλωση επιδόσεων.

 

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να γνωρίζουν, ότι για το χρονικό διάστημα των 10 ετών μετά την παραγωγή/κατασκευή των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, έπειτα από αίτηση, γνωστοποιούν σε αρχές εποπτείας της αγοράς τα εξής:

α) κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει προϊόν.

β) κάθε οικονομικό φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει προϊόν.

 

 

Συμπέρασμα: Για τη διασφάλιση των επιδόσεων του διακινούμενου προϊόντος και για να εγγυηθεί η ιχνηλασιμότητά του, έχουν όλοι οι συμβαλλόμενοι οικονομικοί φορείς τις δικές τους υποχρεώσεις. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων μπορούν να έχουν σοβαρές οικονομικές κυρώσεις.


Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.