Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα την «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ΕΣΠΑ 2007-2013»

που αφορά τη θεματική Ενότητα:
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Η PLANECO στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης υποστήριξης προς τους Πελάτες μας και γενικά τις επιχειρήσεις, αλλά και με την ανάγκη να έχουμε πληρέστερη επαφή με την αγορά, εδώ και χρόνια ασχολούμαστε αυτόνομα ή σε συνεργασία (Θωμάς Κ. Ράπτης & Συνεργάτες) με τη σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων.

 

Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα προκηρύχτηκε στις 14 Ιανουαρίου 2013 το πρόγραμμα «Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».

 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη συγκράτηση της παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας και στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση καινοτομίας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

 

Τομείς – θεματικές ενότητες αναφοράς: Μεταποίηση, Τουρισμός και Εμπόριο (χονδρικό) -Υπηρεσίες
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος για όλες τις Περιφέρειες ανέρχεται σε 456.000.000 €. Το ποσοστό ενίσχυσης εξαρτάται από τον κλάδο/μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια. Επίσης για κάθε Περιφέρεια καθορίζεται και η κατανομή ανά κατηγορία ενισχυόμενης επιχείρησης (Υφιστάμενες / Νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις).

 

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της ελληνικής επικράτειας:

 • Υφιστάμενες, που έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις έως 31/12/2012 και πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο σε επιλέξιμο ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) που  διαθέτουν ήδη ή θα λάβουν μέχρι την υποβολή της πρότασης.
 • Νέες, που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων και πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο σε επιλέξιμο ΚΑΔ που διαθέτουν ήδη ή θα λάβουν μέχρι την υποβολή της πρότασης.
 • Υπο-σύσταση, που πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

 

Σημείωση:

 • Οι επιχειρήσεις μπορούν να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο σε ένα ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας όμως θεματικής ενότητας.
 • Οι επιχειρήσεις με καθεστώς δικαιόχρησης (franchising) δεν είναι επιλέξιμες.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός - Χρηματοδοτικό σχήμα

 

* Οι λειτουργικές δαπάνες για τις νέες και υπό-σύσταση επιχειρήσεις επιχορηγούνται με 25%

** Μπορεί να γίνει χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ (χαμηλότοκα δάνεια, εγγυήσεις ΕΤΕΑΝ)

 

Τα όρια του επιλέξιμου συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού είναι:

Διάρκεια υλοποίησης – Προκαταβολή

 • Προθεσμία ολοκλήρωσης 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για την θεματική ενότητα της Μεταποίησης και 12 μήνες για τη θεματική ενότητα Εμπορίου –Υπηρεσιών. Δυνατότητα λήψης 3μηνης παράτασης (αιτιολογημένης).
 • Δυνατότητα λήψης προκαταβολής του συνόλου (100%) της δημόσιας επιχορήγησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

 

Λοιπές πληροφορίες

 • Η πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 25/2 έως 25/4/2013. Κατατίθεται και φυσικός φάκελος μέχρι και δέκα μέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.
 • Η επιλεξιμότητα των δαπανών ισχύει από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.
 • Δεν υπάρχει υποχρέωση διατήρησης θέσεων απασχόλησης.
 • Το πρόγραμμα για την Κ. Μακεδονία δεν υπόκειται στον κανόνα De minimis.
 • Αξιολογούνται τα «ιστορικά δεδομένα» των υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων, καθώς και το βιογραφικό και η εμπειρία των εταίρων-στελεχών για τις υπο-σύσταση.Περισσότερες πληροφορίες…


Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.