Μεταβίβαση αρχικών μετρήσεων τύπου (Cascading) - μονωτικοί υαλοπίνακες EN 1279-5 + A2

Ο κανονισμός για προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών 305/2011/ΕΕ εισέρχεται καθημερινά πιο έντονα στην επικαιρότητα καθώς πλησιάζει η ημερομηνία της υποχρεωτικής εφαρμογής του, που είναι 1. Ιουλίου 2013. Μέχρι τότε θα προσαρμοστούν όλα τα εναρμονισμένα πρότυπα για τα δομικά υλικά. Αρκετά έχουν ήδη εν μέρει προσαρμοστεί και μερικά έχουν σαφείς διαφορές από τις προηγούμενες εκδόσεις τους. Ένα από αυτά είναι και το ΕΝ 1279-5 + Α2:2010. Στην αναθεωρημένη έκδοση συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα της μεταβίβασης των αρχικών μετρήσεων τύπου (ΙΤΤ= Initial Type Test), το γνωστό σύστημα cascading που εφαρμόζεται ως τώρα στα κουφώματα. Στο άρθρο μας «Σήμανση CE για μονωτικούς υαλοπίνακες» είχαμε αναφερθεί σχετικά με την αναγκαιότητα εφαρμογής του cascading και στους μονωτικούς υαλοπίνακες (υαλοστάσια).

Οι κανόνες κι οι υποχρεώσεις του παραγωγού του συστήματος πού έκανε τις αρχικές μετρήσεις τύπου (ΙΤΤ) και του κατασκευαστή μονωτικών υαλοπινάκων που παραλαμβάνει τις μετρήσεις ΙΤΤ («αρχικές μετρήσεις τρίτων») περιγράφονται παράρτημα Α του προτύπου ΕΝ 1279-5 + Α2:2010.

Στο κεφάλαιο Α1 αναφέρεται ότι ο παραγωγός μονάδων μονωτικών πολλαπλών-υαλοπινάκων (υαλοστασίων) μπορεί να χρησιμοποιήσει τις μετρήσεις, που προσδιορίσανε τρίτοι, όπως π.χ. παραγωγοί, παραγωγοί συστημάτων (π.χ. παραγωγοί υαλοπινάκων) κ.α., για να μπορεί να δικαιολογήσει τη συμμόρφωση ενός παραγόμενου προϊόντος κατά τον ίδιο τρόπο σύμφωνα με το πρότυπο EN 1279-5, παρ. 5.2.2. Για να επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα τρίτων, πρέπει να υπάρχει μια γραπτή συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων και να τηρούνται οι υποχρεώσεις που αναγράφονται στα κεφάλαια 3 και 4 του παραρτήματος Α του εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 1279-5 + Α2:2010, που περιγράφονται παρακάτω.

Στο κεφάλαιο Α.3 περιγράφεται ο ρόλος και οι υποχρεώσεις του παραγωγού που διαθέτει τα «αποτελέσματα αρχικών μετρήσεων τρίτων». Ο παραγωγός πρέπει μέσω ειδικών συμφωνιών να δεσμεύεται, ότι θα είναι σε θέση να παρέχει:

 1. μια περιγραφή συστήματος, που να περιέχει λεπτομέρειες των μονωτικών πολλαπλών υαλοπινάκων,
 2. λεπτομέρειες για τα βασικά χαρακτηριστικά, που πρέπει να εκπληρώνουνε οι μονωτικοί πολλαπλοί υαλοπίνακες,
 3. Εκθέσεις μετρήσεων από κοινοποιημένα εργαστήρια για την αρχική μέτρηση τύπου σύμφωνα με το ΕΝ 1279-2 και κατά περίπτωση ΕΝ 1279-3 για μονωτικούς πολλαπλούς υαλοπίνακες, οι οποίοι είναι αντιπροσωπευτικοί για την περιγραφή του συστήματος.
 4. εκθέσεις σύμφωνα με το ΕΝ 1279-4, οι οποίες καλύπτουν τα περιγραφόμενα υλικά στο σύστημα,
 5. ένα πλήρες τεκμηριωμένο σύστημα ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (FPC) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1279-6, το οποίο πρέπει να είναι εξειδικευμένο σύμφωνα με την περιγραφή του συστήματος και να αναφέρεται στη μονάδα παραγωγής,
 6. λεπτομέρειες για όλα τα υλικά και εξαρτήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για την παραγωγή μονωτικών πολλαπλών υαλοπινάκων σύμφωνα με την περιγραφή του συστήματος.
 7. Στον κατασκευαστή, ο οποίος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις μετρήσεις, πρέπει να υφίστανται τεκμηριωμένα οι ανωτέρω διαδικασίες.

Ο ρόλος του κατασκευαστή που θα χρησιμοποιήσει «αρχικές μετρήσεις τύπου τρίτων (ΙΤΤ)» περιγράφεται στο κεφάλαιο 4 του προτύπου.

Ο κατασκευαστής δεσμεύεται, με επιφύλαξη των οποιοδήποτε συμφωνιών,

 1. να παράγει μονάδες μονωτικών πολλαπλών υαλοστασίων σύμφωνα:
  1. με τις εκάστοτε «περιγραφές του συστήματος»,
  2. με τη χρήση των καθορισμένων υλικών και εξαρτημάτων,
  3. με την εφαρμογή των εκάστοτε ελέγχων παραγωγής στο εργοστάσιο,
 2. να απαιτεί μετρήσεις για τα συμφωνηθέντα ουσιώδη χαρακτηριστικά,
 3. να διαθέσει στην αγορά το προϊόν με τη δική του δήλωση συμμόρφωσης και να φέρει την ευθύνη του προϊόντος σε περίπτωση προβλημάτων (ενημερωτικά, σύμφωνα με τον κανονισμό δεν θα υπάρχει πλέον δήλωση συμμόρφωσης, αλλά δήλωση απόδοσης),
 4. να διαθέτει αντίγραφο της έκθεσης για την αρχική δοκιμή. Στο πρότυπο περιγράφεται τι πρέπει να περιέχει η έκθεση. Το κοινοποιημένο εργαστήριο γνωρίζει κατά κανόνα τι πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση. Όλες οι εκθέσεις πρέπει να τηρούνται και να διατίθενται στις αρμόδιες υπηρεσίες αν ζητηθούν.
 5. Διεξαγωγή της σύντομης δοκιμής σύμφωνα με το παράρτημα Β. (Ενημερωτικά, οι πρώτες τέσσερεις δοκιμές πρέπει να γίνονται ανά 6 μήνες. Δεν είναι υποχρεωτικό να γίνονται σε κοινοποιημένα εργαστήρια).

Τέλος στο κεφάλαιο 5 αναγράφονται οι περιορισμοί για τη χρήση των αποτελεσμάτων των αρχικών δοκιμών μέσω του κατασκευαστή.

Εδώ αναφέρεται ρητά, ότι αν ο κατασκευαστής που θέλει να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα αρχικών δοκιμών τρίτων κάνει αλλαγές στα στοιχεία/υλικά του συστήματος, που επηρεάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά, τότε δεν μπορεί να τις χρησιμοποιήσει και είναι υποχρεωμένος να κάνει ο ίδιος τις αρχικές μετρήσεις.

Εν κατακλείδι, στη νέα έκδοση του εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 1279-5, που είναι προσαρμοσμένη εν μέρει στον κανονισμό 305/2011/ΕΕ, επιτρέπεται η μεταβίβαση των μετρήσεων των επιδόσεων των ιδιοτήτων, εφόσον ο κατασκευαστής παράγει με τα ίδια υλικά που έχει χρησιμοποιήσει ο παραγωγός του συστήματος για τη παραγωγή του αρχικού δοκιμίου με το οποίο έχουν επιτευχθεί οι επιδόσεις των αρχικών μετρήσεων. Επίσης για να σημάνει τα προϊόντα του με CE, πρέπει να έχει αντίγραφα των εκθέσεων από τις επιδόσεις των ιδιοτήτων που ανακοινώνει μέσω της δήλωσης πιστότητας στον πελάτη του. Είναι αυτονόητο, ότι οι εκθέσεις πρέπει να είναι από κοινοποιημένο εργαστήριο και πρέπει να έχει συμφωνητικό με το κάτοχο των εκθέσεων για τη χρήση τους.

Από τη μέχρι τώρα εμπειρία και έρευνα αγοράς στον κλάδο υπάρχει η πληροφορία, ότι οι παραγωγοί των υαλοπινάκων που έχουν αναρτημένες επιδόσεις των διαφορετικών συνδυασμών μονωτικών πολλαπλών-υαλοπινάκων στο ίντερνετ, χρησιμοποιούν άλλα υλικά και κόλλες, και το δεύτερο βασικό και σπουδαίο, τα αναγραφόμενα αποτελέσματα δεν είναι από κοινοποιημένα εργαστήρια! Αν οι πληροφορίες είναι σωστές, τότε κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τις αναρτημένες τιμές για τα διαφορετικά προϊόντα στη σήμανση CE! Σύμφωνα με έγκυρη πηγή πληροφοριών, οι παραγωγοί που θα μπορούσαν να διαθέσουν τις τιμές ΙΤΤ δεν είναι προς το παρόν διατεθειμένοι να κάνουν τις απαραίτητες μετρήσεις σε κοινοποιημένα εργαστήρια, άρα δεν θα μπορούν να διαθέσουν αντίγραφα εκθέσεων.

Ας ελπίσουμε ότι άμεσα θα αλλάξει η στάση των παραγωγών υαλοπινάκων και θα διευθετηθεί το θέμα μεταβίβασης των αρχικών μετρήσεων τρίτων!


Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.