Μείωση Διοξειδίου του Άνθρακα - Κατανάλωση Ενέργειας

Λαμβάνοντας υπόψη, ότι τα κτίρια ευθύνονται για το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ε.Ε., η βελτίωση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας αυτών είναι ζωτικής σημασίας. Για την πλήρωση των στόχων της μείωσης των ρύπων του διοξειδίου του άνθρακα που έχει θέσει η Ε.Ε, όπως περιγράφεται στην Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, Αυτά οφείλουν να έχουν σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Γι’ αυτό:

 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:
  1. έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και
  2. μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2018 τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησίας τους να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
   Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά σχέδια αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Αυτά τα εθνικά σχέδια είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν στόχους διαφοροποιημένους ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου.

Έχει αποφασιστεί από την ΕΕ να μειωθούν έως το 2020 οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Η οδηγία 2010/31, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 προωθεί τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων εντός της Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές κλιματολογικές και τις τοπικές συνθήκες, καθώς και τις κλιματικές απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων και τη σχέση κόστους/οφέλους.

Σύμφωνα με ορισμό "κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας" σημαίνει κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το παράρτημα Ι. Η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται θα πρέπει να συνίσταται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης της παραγομένης επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου.

Στο άρθρο 3 γίνεται θέσπιση μεθοδολογίας υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν, μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων βάσει του κοινού γενικού πλαισίου το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα Ι. Η μεθοδολογία αυτή θεσπίζεται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Στο παράρτημα Ι περιγράφεται το κοινό γενικό πλαίσιο για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

 1. Η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου προσδιορίζεται βάσει της υπολογιζόμενης ή της πραγματικής ετήσιας ενέργειας που καταναλώνεται για να καλυφθούν οι διάφορες ανάγκες που συνδέονται με τη συνήθη χρήση και περιλαμβάνουν τις ενεργειακές ανάγκες θέρμανσης και ψύξης (ενέργεια που απαιτείται για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση) για να διατηρηθούν οι επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας του κτιρίου και οι οικιακές ανάγκες ζεστού νερού.
 2. Η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου εκφράζεται κατά διαφανή τρόπο και περιλαμβάνει δείκτη ενεργειακής απόδοσης και αριθμητικό δείκτη για τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας, βάσει των παραγόντων πρωτογενούς ενέργειας ανά φορέα ενέργειας, που ενδέχεται να βασίζονται στους εθνικούς ή περιφερειακούς ετήσιους σταθμισμένους μέσους όρους ή σε ειδική τιμή για την επιτόπια παραγωγή.
  Η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να είναι συνεπής προς την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία, περιλαμβανομένης της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.
 3. Η μεθοδολογία καθορίζεται λαμβανομένων υπόψη τουλάχιστον των ακόλουθων παραγόντων:
  1. τα ακόλουθα πραγματικά θερμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών χωρισμάτων του):
   1. θερμοχωρητικότητα,
   2. μόνωση,
   3. παθητική θέρμανση,
   4. στοιχεία ψύξης και
   5. θερμικές γέφυρες
  2. εγκατάσταση θέρμανσης και παροχή ζεστού νερού, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών των μονώσεών τους
  3. εγκαταστάσεις κλιματισμού
  4. φυσικό και μηχανικό αερισμό, που μπορεί να περιλαμβάνει και την αεροστεγανότητα
  5. ενσωματωμένη εγκατάσταση φωτισμού (κυρίως στον τομέα που δεν αφορά την κατοικία)
  6. σχεδιασμό, θέση και προσανατολισμό του κτιρίου, περιλαμβανομένων των εξωτερικών κλιματικών συνθηκών
  7. παθητικά ηλιακά συστήματα και ηλιακή προστασία
  8. κλιματικές συνθήκες εσωτερικού χώρου στις οποίες περιλαμβάνονται οι επιδιωκόμενες συνθήκες εσωτερικού κλίματος
  9. εσωτερικά φορτία.
 4. Η θετική επίδραση των κατωτέρω παραγόντων λαμβάνεται υπόψη, όπου σχετίζεται με τους υπολογισμούς:
  1. τοπικές συνθήκες έκθεσης στον ήλιο, ενεργητικά ηλιακά συστήματα και άλλα συστήματα θέρμανσης και ηλεκτρισμού βασιζόμενα σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές
  2. ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη με συμπαραγωγή
  3. συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου
  4. φυσικός φωτισμός.
 5. Για τον σκοπό αυτού του υπολογισμού, τα κτίρια θα πρέπει να κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
  1. μονοκατοικίες διαφόρων τύπων
  2. συγκροτήματα διαμερισμάτων
  3. γραφεία
  4. εκπαιδευτικά κτίρια
  5. νοσοκομεία
  6. ξενοδοχεία και εστιατόρια
  7. αθλητικές εγκαταστάσεις
  8. κτίρια υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εμπορίου
  9. άλλα είδη κτιρίων που καταναλώνουν ενέργεια.

Είναι αυτονόητο, ότι ένα κτίριο που έχει μικρή κατανάλωση ενέργειας δεν θα χρειάζεται να παράγει μεγάλη ποσότητα από ανανεώσιμες πηγές. Οπότε το πρώτο που πρέπει να επιτευχθεί είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Παρακάτω αναφέρονται μερικά παραδείγματα για τη βελτίωσή της.

Για τον αερισμό (λύση 1) υπάρχουν διαφορετικές τεχνολογίες και προϊόντα με μόνιμο ή ελεγχόμενο αερισμό.


Για τη λύση δυο (σκίαση) υπάρχουν τα κλασικά γνωστά προϊόντα, όπως περσίδες, τέντες, πέργκολες, αίθρια αλλά υπάρχουν και σύγχρονες περσίδες που δεν επιτρέπουν την είσοδο της ακτινοβολίας του ηλίου, οπότε αποτρέπουν την υπερθέρμανση. Έξυπνα συστήματα ηλιοπροστασίας αποτρέπουν το καλοκαίρι την είσοδο της ακτινοβολίας του ηλίου αλλά λόγω της γεωμετρίας τους αντανακλούνε το φυσικό φως στο «ταβάνι» του χώρου. Αποτέλεσμα, μείωση της θέρμανσης, λιγότερη κατανάλωση για το φωτισμό οπότε και λιγότερη θέρμανση, που καθιστά τη χρήση κλιματιστικού περιττή.

Στη λύση 3 γίνεται αντιληπτό, ότι μια καλή μόνωση δεν εξαρτάται τόσο από τις ζώνες που καθορίζει ο ΚΕΝΑΚ

Όσο για τη θέρμανση (λύση 4) η τεχνολογία της αντλίας θερμότητας ενδείκνυται σαν μια από τις καλύτερες λύσεις. Σύμφωνα μάλιστα με τις υποσχέσεις των κατασκευαστών τα οφέλη είναι πολύ καλύτερα του αναμενομένου.


Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.