ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ

CE: δύο γράμματα, μια απλή συντομογραφία της γαλλικής φράσης «Communauté européenne» (Ευρωπαϊκή Κοινότητα) που έχουν προκαλέσει αρκετά προβλήματα και απορίες στην ευρωπαϊκή και ιδιαίτερα στην ελληνική αγορά. Σε κάποιες από αυτές τις απορίες θα επιχειρήσουμε να δώσουμε παρακάτω απαντήσεις.

Για πολλά δομικά υλικά (όπως π.χ. διπλοί-πολλαπλοί μονωτικοί υαλοπίνακες, ρολά, γκαραζόπορτες και άλλα), υπάρχουν τα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα (ΕΝ …) και οι προθεσμίες τους για να σημανθούν με CE έχουν λήξει προ πολλού. Στην Ελλάδα όμως, δυστυχώς, υπάρχει μια αδράνεια σε αυτό το θέμα (όπως και σε πολλά άλλα), που συντηρείται από την έλλειψη πληροφόρησης και οργάνωσης.
Μετά την τελευταία παράταση για ένα (1) έτος ακόμα, η σήμανση CE για τα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες θα είναι υποχρεωτική, για όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. από την 01/02/2010. Η βάση για τη σήμανση CE είναι η ευρωπαϊκή οδηγία για τα δομικά υλικά 89/106/EEC και το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14351-1, που ισχύει για όλα τα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες, ανεξάρτητα από τον τύπο τους (π.χ. τοξωτά, με φεγγίτες) και του υλικού κατασκευής τους (αλουμίνιο, συνθετικό, ξύλο). Εξαιρούνται τα προϊόντα με απαιτήσεις προστασίας έναντι φωτιάς ή καπνού.
Η σήμανση CE είναι ένα «Διαβατήριο» που επιτρέπει στα σημανθέντα προϊόντα την ελεύθερη διακίνηση και πώλησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη σήμανση αυτή δηλώνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την ΕΕ. Η σήμανση CE τελικά αποδεικνύει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
Η σήμανση CE δεν δίνεται από κάποιον Φορέα ή άλλη Υπηρεσία. Ο Κατασκευαστής (που στα ξύλινα κουφώματα είναι συνήθως και Παραγωγός του Συστήματος) και μόνον αυτός είναι υπεύθυνος να την τοποθετήσει στα προϊόντα που κατασκευάζει, υπογράφοντας μια Δήλωση Συμμόρφωσης και δημιουργώντας τα εξής:
 1. Τη σύνταξη Τεχνικού Εγχειριδίου που να συμπεριλαμβάνει την Αρχική Δοκιμή Τύπου (ITT=Initial Type Test), ώστε να καθορισθούν οι προδιαγραφές των προϊόντων και οι τιμές απόδοσης για κάποιες ιδιότητές του, που απαιτούνται από το εναρμονισμένο πρότυπο.
 2. Εφαρμογή και διατήρηση ενός Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο (ΕΠΕ=FPC=Factory Production Control) στην επιχείρησή του, που να εξασφαλίζει ότι όλα τα παραχθέντα προϊόντα προσαρμόζονται στην αρχική δοκιμή ITT και τηρούνται οι προδιαγραφές του Τεχνικού Εγχειριδίου.
Σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο επιτρέπεται οι αρχικές μετρήσεις (ΙΤΤ) να μεταβιβασθούν από τον Παραγωγό του Συστήματος (π.χ. στον κλάδο του αλουμινίου και του συνθετικού κουφώματος μπορεί να είναι οι Διελάσεις) στους Κατασκευαστές, οι οποίοι θα πρέπει να κατασκευάζουν τα προϊόντα τους σαν ακριβή αντίγραφα του πρωτοτύπου του Παραγωγού του Συστήματος. Στα ξύλινα κουφώματα θα μπορούσε να είναι ένας σύνδεσμος ή μια ομάδα Παραγωγών, διαφορετικά πρέπει ο κάθε ένας να διεξάγει τις δικές του μετρήσεις.
Τα παράθυρα και οι εξωτερικές πόρτες ανήκουν στο Σύστημα Συμμόρφωσης 3, που σημαίνει ότι οι Αρχικές Μετρήσεις Τύπου (ITT) πρέπει να γίνουν σε κοινοποιημένο φορέα (π.χ. ift Rosenheim κ.α.) ενώ το FPC το εφαρμόζει με ευθύνη του ο Κατασκευαστής.
Το πρότυπο απαιτεί από τον Κατασκευαστή να κάνει δηλώσεις για 6 βασικές (τυποποιημένες) ιδιότητες:
 1. Ανεμοδιαπερατότητα
 2. Υδατοστεγανότητα
 3. Αντοχή σε ανεμοπίεση
 4. Θερμομόνωση (Συντελεστής Θερμοδιαπερατότητας Uw)
 5. Ηχομόνωση
 6. Διαφυγή επικίνδυνων ουσιών (από εσωτερική πλευρά)
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο Κατασκευαστής πρέπει να «κάνει δηλώσεις» για τις ανωτέρω ιδιότητες, που σημαίνει ότι πρέπει να δηλώσει ή μια τιμή μέτρησης ή npd (non performance declared=καμία δηλωμένη μέτρηση). Είναι όμως υποχρεωμένος να δηλώσει τιμή μέτρησης για τις ιδιότητες που απαιτεί η νομοθεσία της χώρας που θα διακινηθούν. Στην Ελλάδα σύντομα θα είναι υποχρεωτική η θερμομόνωση με απαίτηση για ελάχιστη τιμή του συντελεστή θερμοδιαπερατότητας (Uw).
Από τα προαναφερθέντα είναι φανερό ότι η σήμανση CE δεν είναι σήμα ποιότητας αλλά αποσκοπεί στην πληροφόρηση του Καταναλωτή σε σχέση με κάποιες αποδόσεις ιδιοτήτων του προϊόντος που αγοράζει.
Η δεύτερη απαίτηση του προτύπου είναι η εφαρμογή και τήρηση από τον Κατασκευαστή ενός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Παραγωγής (FPC) στην εταιρία του.
Το FPC είναι ένα σπουδαίο εργαλείο, ώστε η επιχείρηση να διασφαλίζει συνεχώς την ποιότητα των προϊόντων της. Επίσης εστιάζει αυτό όχι μόνο στη ροή της παραγωγής, αλλά και στις προμήθειες και παραγγελίες. Εδώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο ότι όλες οι διεργασίες πρέπει να είναι κατανοητά δομημένες, να αρχειοθετούνται και να είναι ιχνηλάσιμες.
Όσες εταιρίες εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 είναι εύλογο να το προσαρμόσουν στις απαιτήσεις του FPC. Είναι βασικό να περιγράφονται επαρκώς οι απαιτούμενες προδιαγραφές των προϊόντων, τα σημεία και η συχνότητα των ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα παραγόμενα προϊόντα έχουν τις επιδόσεις που έχουν δηλωθεί στη Δήλωση Πιστότητας (Συμμόρφωσης) CE.
Οι απαιτήσεις σε σχέση με το FPC καθορίζονται στο εκάστοτε εναρμονισμένο πρότυπο προϊόντος (π.χ. EN 14351-1, Σημ. 7.3).


ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ FPC
ü Παραγγελίες
ü Προγραμματισμός παραγωγής
ü Έλεγχος εισερχομένων
ü Παραγωγή
ü Συντήρηση μηχανών και εγκαταστάσεων
ü Βαθμονόμηση ελεγκτικών μέσων και συσκευών μέτρησης
ü Εκπαίδευση προσωπικού
ü Διορθωτικά μέτρα
ü Διαχείριση εγγράφων


Συνοπτικά ισχύει:
 1. Η Σήμανση CE γίνεται δεσμευτική για Παράθυρα, Πόρτες, Εξώθυρες, Πετάσματα όψεως, Καλύμματα/Προστασίες και Τζάμι. Αποβλέπει στην πληροφόρηση του καταναλωτή και δεν είναι σήμα ποιότητας.

 2. Με τη Σήμανση CE τα προϊόντα διακινούνται ελεύθερα στην Ευρώπη.

 3. Με τη Σήμανση CE οι αποδόσεις των ιδιοτήτων των προϊόντων είναι συγκρίσιμες.

 4. Οι ελάχιστες επιδόσεις του προϊόντος ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο.

 5. Με τη Δήλωση Συμμόρφωσης ο Κατασκευαστής δεσμεύεται για τις αποδόσεις του προϊόντος.

 6. Τα δύο βήματα για τη Σήμανση CE είναι:

ü ITT (Τεχνικό Εγχειρίδιο – Αρχικές μετρήσεις)
ü FPC

Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.