Ολοκληρωμένο Σχέδιο στήριξης των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων

Προκηρύχθηκε στις 18/10/2011 το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων από το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων, με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» και με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης €36 εκατ. Η δράση είναι στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013.
 
Σκοπός
Γενικοί στόχοι του προγράμματος αποτελούν:
  • Η υποστήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητά τους στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της οικονομίας και απασχόλησης, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης.
  • Η τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόμων.
 
Ενισχυόμενες επιχειρήσεις στη ΔΡΑΣΗ 1
Η Δράση «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)», αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας 18-64 ετών και στη στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί από 1/1/2011.

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, εκτός από τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να συμμορφώνονται με κάποιες προϋποθέσεις για να θεωρούνται επιλέξιμοι για την ένταξη στο πρόγραμμα. Επίσης όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις επιχειρήσεων.


Ενισχυόμενες επιχειρήσεις στη ΔΡΑΣΗ 2
Η δράση «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας» αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την εκπόνηση και εφαρμογή Ολοκληρωμένων Σχεδίων Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων:
  • Συμβουλευτικής
  • Κατάρτισης & παροχής κινήτρων
για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση καθώς και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να συμμορφώνονται με κάποιες προϋποθέσεις για να θεωρούνται επιλέξιμοι για την ένταξη στο πρόγραμμα. Επίσης όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις επιχειρήσεων.


Επιχορηγούμενες δαπάνες
Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ και ανώτατο 20.000 €. Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 35.000 €

Επιλέξτε την ΔΡΑΣΗ για να εμφανιστούν οι επιλέξιμες ενέργειες – δαπάνες:
 
 
Ποσοστό επιχορήγησης
Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού.

Σημειώνεται ότι το παρόν πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) και κατά 15% από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.


Προθεσμίες υποβολής
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 15/11/2011 έως την 15/01/2012.
Η επιλεξιμότητα των δαπανών, υπολογίζεται από την ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος.

Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.