Σήμανση CE - Βασικές πληροφορίες για Κατασκευαστές Εξώφυλλων, Εξωτερικών Περσίδων και Γκαραζόπορτων

CE, δύο γράμματα, μια απλή συντομογραφία της γαλλικής φράσης «Communauté européenne» (=«Ευρωπαϊκή Κοινότητα»), που έχουν προκαλέσει αρκετές απορίες και αγονίες στην ευρωπαϊκή και ιδιαίτερα στην ελληνική αγορά. Σε κάποιες από αυτές τις απορίες θα επιχειρήσουμε να δώσουμε παρακάτω απαντήσεις.
Για πολλά δομικά υλικά (όπως π.χ. διπλοί-πολλαπλοί μονωτικοί υαλοπίνακες, ρολά, γκαραζόπορτες και άλλα), υπάρχουν τα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα (ΕΝ ΧΧΧΧΧ) και οι προθεσμίες τους για να σημανθούν με CE έχουν λήξει προ πολλού. Στην Ελλάδα όμως, δυστυχώς, υπάρχει μια αδράνεια σε αυτό το θέμα (όπως και σε πολλά άλλα), που συντηρείται από την έλλειψη πληροφόρησης και οργάνωσης.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 12398/410 ΦΕΚ Β 1794/ τα προϊόντα Εξώφυλλα, Εξωτερικές Περσίδες και Γκαραζόπορτες πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Η βάση για τη σήμανση CE είναι η ευρωπαϊκή οδηγία για τα δομικά υλικά 89/106/EEC και τα εναρμονισμένα πρότυπα ΕΝ 13659 «Εξώφυλλα-Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφαλείας», ΕΝ 13561 «Εξωτερικές περσίδες-Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφαλείας» και ΕΝ 13241-1 «Πύλες, βιομηχανικές πόρτες, γκαραζόπορτες».
Η σήμανση CE είναι ένα «Διαβατήριο» που επιτρέπει στα σημανθέντα προϊόντα την ελεύθερη διακίνηση και πώλησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη σήμανση αυτή δηλώνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την ΕΕ. Η σήμανση CE τελικά αποδεικνύει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
Η σήμανση CE δεν δίνεται από κάποιον Φορέα ή άλλη Υπηρεσία. Ο Κατασκευαστής είναι μόνον αυτός υπεύθυνος για τη σήμανση των προϊόντων που κατασκευάζει, υπογράφοντας μια Δήλωση Συμμόρφωσης και δημιουργώντας τα εξής:
 1. Αρχική Δοκιμή Τύπου (ITT=Initial Type Test) και σύνταξη Τεχνικού Εγχειριδίου, ώστε να καθορισθούν οι προδιαγραφές των προϊόντων και οι τιμές απόδοσης για κάποιες ιδιότητές των, που απαιτούνται από το εναρμονισμένο πρότυπο.
 2. Εφαρμογή και διατήρηση ενός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Παραγωγής (ΣΕΕΠ=FPC=Factory Production Control) στην επιχείρησή, που να εξασφαλίζει ότι όλα τα παραχθέντα προϊόντα εκπληρώνουν τα δηλωθέντα στην αρχική δοκιμή ITT και τηρούνται οι προδιαγραφές του Τεχνικού Εγχειριδίου.
Οι γκαραζόπορτες ανήκουν στο Σύστημα Συμμόρφωσης 3, που σημαίνει ότι αν γίνουν Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ITT) πρέπει να γίνουν σε κοινοποιημένο φορέα (π.χ. ift Rosenheim, κ.α.) ενώ το FPC το εφαρμόζει με ευθύνη του ο Κατασκευαστής. Αντίθετα, για τα Συστήματα Συμμόρφωσης 4 δεν είναι απαραίτητο οι τυχόν μετρήσεις να γίνουν σε κοινοποιημένο φορέα.
Τα πρότυπα απαιτούν από τον Κατασκευαστή να κάνει δηλώσεις για διαφορετικές βασικές (τυποποιημένες) ιδιότητες (π.χ. Αντοχή στον άνεμο).
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο Κατασκευαστής πρέπει να «κάνει δηλώσεις» για τις τυποποιημένες ιδιότητες, που σημαίνει ότι πρέπει να δηλώσει μια τιμή μέτρησης ή npd (non performance declared = Μη Δηλωμένη Επίδοση). Είναι όμως υποχρεωμένος να δηλώσει τιμή μέτρησης για τις ιδιότητες που απαιτεί η νομοθεσία της χώρας που θα διακινηθούν. Στην Ελλάδα σύντομα για μερικά προϊόντα θα είναι υποχρεωτική η θερμομόνωση με απαίτηση για ελάχιστη τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας (Uw).
Από τα προαναφερθέντα είναι φανερό ότι η σήμανση CE δεν είναι σήμα ποιότητας αλλά αποσκοπεί στην πληροφόρηση του Καταναλωτή σε σχέση με κάποιες επιδόσεις ιδιοτήτων του προϊόντος που αγοράζει.
Η βασική απαίτηση για τη σήμανση CE είναι η εφαρμογή και τήρηση ενός Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής στο εργοστάσιο (FPC) από τον Κατασκευαστή. Το FPC είναι ένα σπουδαίο εργαλείο, ώστε η επιχείρηση να διασφαλίζει συνεχώς την ποιότητα των προϊόντων της. Αυτό εστιάζει όχι μόνο στη ροή της παραγωγής, αλλά και στις προμήθειες και παραγγελίες. Εδώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο ότι όλες οι διεργασίες πρέπει να είναι κατανοητά δομημένες, να αρχειοθετούνται και να είναι ιχνηλάσιμες.
Όσες εταιρίες εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 είναι εύλογο να το προσαρμόσουν στις απαιτήσεις του FPC. Είναι βασικό να περιγράφονται επαρκώς οι απαιτούμενες προδιαγραφές των προϊόντων, τα σημεία και η συχνότητα των ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα παραγόμενα προϊόντα έχουν τις επιδόσεις που έχουν δηλωθεί στη Δήλωση Συμμόρφωσης CE. Οι απαιτήσεις σε σχέση με το FPC καθορίζονται στο εκάστοτε εναρμονισμένο πρότυπο προϊόντος (π.χ. EN 13241-1).
Οι Βασικές Διαδικασίες / Διεργασίες του FPC που πρέπει να περιγραφτούν και να τηρούνται είναι:
 • Παραγγελίες
 • Προγραμματισμός παραγωγής
 • Έλεγχος εισερχομένων
 • Παραγωγή
 • Συντήρηση μηχανών και εγκαταστάσεων
 • Βαθμονόμηση ελεγκτικών μέσων και συσκευών μέτρησης
 • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Διαχείριση Μη Συμμορφώσεων-Διορθωτικά μέτρα
 • Διαχείριση εγγράφων
Συνοπτικά ισχύει:
 1. Η σήμανση CE είναι δεσμευτική για «Πύλες, βιομηχανικές πόρτες, γκαραζόπορτες», «Εξώφυλλα-Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφαλείας» και «Εξωτερικές περσίδες-Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφαλείας». Αποβλέπει στην πληροφόρηση του καταναλωτή και δεν είναι σήμα ποιότητας.
 2. Με τη Σήμανση CE τα προϊόντα διακινούνται ελεύθερα στην Ευρώπη Ένωση.
 3. Με τη Σήμανση CE οι αποδόσεις των ιδιοτήτων των προϊόντων είναι συγκρίσιμες.
 4. Οι ελάχιστες επιδόσεις του προϊόντος ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο.
 5. Με τη Δήλωση Συμμόρφωσης ο Κατασκευαστής δεσμεύεται για τις αποδόσεις του προϊόντος.
 6. Τα δύο βήματα για τη σήμανση CE είναι:
 • ITT (Τεχνικό Εγχειρίδιο – Αρχικές μετρήσεις)
 • FPC
Επικοινωνήστε μαζί μας και να είστε βέβαιοι ότι θα σας παρέχουμε ουσιαστικές υπηρεσίες.

Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.