Προτάσεις Αντιμετώπισης της Οικονομικής Κρίσης από τις Επιχειρήσεις

1. Εισαγωγή

Η Οικονομική Κρίση είναι γεγονός, και κάθε επιχείρηση πρέπει να χρησιμοποιήσει κάθε δυνατό μέτρο αντιμετώπισης. Υπάρχουν μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση, τα οποία είτε υφίστανται και δεν έχει γίνει αντιληπτή η σημασία τους, είτε δεν έχουν δημιουργηθεί εξ αρχής ως τέτοια.
 
2. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το ενημερωτικό

Στις επιχειρήσεις εκείνες, που διαθέτουν Συστήματα Διαχείρισης, τα οποία δεν αποτελούν Εργαλεία (όπως περιγράφονται παρακάτω) και επιθυμούν να τα διαμορφώσουν με τρόπο, που να λειτουργούν ως μέτρα ανταπόκρισης στην οικονομική κρίση.
3. Σκοπός

Να εντοπιστούν λάθη, τα οποία γίνονται κατ’ επανάληψη και εν συνεχεία να προτείνει προληπτικές ενέργειες για τις επιχειρήσεις.

3.1. Επαναλαμβανόμενα Λάθη

Είναι γεγονός ότι τα επιδοτούμενα προγράμματα ανάμεσα στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνουν συνήθως και άυλες δαπάνες. Ανάμεσα σε αυτές εντάσσονται κατά κανόνα τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) / Περιβάλλοντος (ISO 14001, EMAS, ECOLABEL) / Ελέγχου στην Παραγωγή (FPC για την απόκτηση CE) / Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ISO 18001) κ.α., στα οποία η PLANECO ΕΠΕ διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία. Η συνήθης πρακτική είναι η επιλογή ένταξης Συστήματος Διαχείρισης στο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα, με κριτήριο την αύξηση της βαθμολογίας της αίτησης ή/και την απόκτηση του πιστοποιητικού επ’ ευκαιρία της επιδότησης. Έτσι δημιουργούνται Συστήματα Διαχείρισης στη λήξη του χρόνου για την υποβολή των παραδοτέων, προκειμένου να μην χαθεί η επιδότηση από το εκάστοτε πρόγραμμα. Το αναμενόμενο ασφαλώς αποτέλεσμα είναι να δοθούν χρήματα, τα οποία δεν εξυπηρετούν τον ουσιαστικό σκοπό των Συστημάτων Διαχείρισης, που είναι να αποτελούν εργαλεία διαχείρισης ή/και λήψης αποφάσεων (βλ. περιγραφή εργαλείων στη συνέχεια).

3.2. Προληπτικά Μέτρα

Η PLANECO ΕΠΕ κάνει σαφές, ότι τα Συστήματα Διαχείρισης που υλοποιεί, λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης και αποτελούν εργαλεία π.χ.
  • Περιορισμού του κόστους λειτουργίας.
  • Μεθόδευσης της Αύξησης των Κερδών.
  • Διεύρυνση του αγοραστικού κοινού και αύξηση των πωλήσεων μέσω της δυνατότητας πώλησης στο εξωτερικό.
  • Περιορισμού των εξόδων που τυχόν προέρχονται μέσω των προστίμων στις περιπτώσεις καταγγελιών στον τομέα της περιβαλλοντικής ρύπανσης, ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, στην ασφάλεια και υγεία του καταναλωτή (στον τομέα των τροφίμων αλλά και των δομικών υλικών).
  • Εναρμονισμού με την υφιστάμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και πρόληψης μέτρων για τις αναμενόμενες εξελίξεις της νομοθεσίας για την αποφυγή εξόδων, που προέρχονται από πρόστιμα ή από επενδύσεις σε τεχνολογία, ή σε προϊόντα.
4. Διορθωτικές Ενέργειες

Για τις επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν Συστήματα Διαχείρισης τα οποία όμως δεν έχουν χαρακτήρα εργαλείων για την παρακολούθηση και βελτίωση της επιχείρησης, η PLANECO ΕΠΕ προτείνει ως διορθωτική ενέργεια:
  • Την παρακολούθηση του υφιστάμενου Συστήματος μέσω εσωτερικών επιθεωρήσεων από την PLANECO ΕΠΕ.
  • Στις εσωτερικές επιθεωρήσεις να ανιχνεύονται οι αστοχίες και αδυναμίες των διεργασιών, καθώς επίσης και οι τρόποι βελτίωσης αυτού.
  • Την προσαρμογή των διεργασιών στα μέτρα της επιχείρησης.
Η PLANECO ΕΠΕ διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων, οι οποίοι αποτελούν εγκεκριμένους επιθεωρητές και πραγματοποιεί εσωτερικές επιθεωρήσεις για τις επιχειρήσεις. Οι εσωτερικές αυτές επιθεωρήσεις παρουσιάζουν ξεκάθαρα τα σημεία βελτίωσης της επιχείρησης και βοηθούν στη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση σύμφωνα με τους στόχους της. Παράλληλα με την παρακολούθηση, πραγματοποιείται η προσαρμογή του Συστήματος, ώστε να περιορίζονται οι αδυναμίες των εργασιών.
5. Πως προέκυψαν οι προτάσεις αυτές

Ουσιαστικά οι προτεινόμενες ενέργειες έχουν προκύψει μέσα από την πρακτική εφαρμογή. Συγκεκριμένα, δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ζητήσει να υλοποιηθούν Συστήματα Διαχείρισης σε περιορισμένο χρόνο. Η PLANECO ΕΠΕ φροντίζει ώστε να μη χαθούν χρήματα και χρόνος για την επιχείρηση, δημιουργώντας ένα γραφειοκρατικό σύστημα, που δεν εξυπηρετεί το σκοπό υλοποίησής του. Επίσης υπάρχουν επιχειρήσεις, οι οποίες γνωρίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών της PLANECO ΕΠΕ, έχουν ζητήσει την παρακολούθηση του Συστήματος Διαχείρισης τους μέσω εσωτερικών επιθεωρήσεων. Οι επιθεωρήσεις αυτές είναι αντικειμενικές, αφού η ομάδα των επιθεωρητών δεν προέρχεται από την επιχείρηση, και εφόσον παρουσιαστούν τα ευρήματα των επιθεωρήσεων ενημερώνεται η διοίκηση και λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις προσαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης, που πραγματοποιούνται από την PLANECO ΕΠΕ στα πλαίσια της παρακολούθησης.

Τα αποτελέσματα είναι η τήρηση της πολιτικής ότι «το Σύστημα Διαχείρισης που υλοποιείται μέσα από τις υπηρεσίες της PLANECO ΕΠΕ αποτελεί εργαλείο διαχείρισης στην επιχείρηση».


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.