Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών / Νέων - (ΕΠΑΝ ΙΙ)

Τα δυο προγράμματα της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας είναι ουσιαστικά πολύ όμοια. Διαφέρουν στο συνολικό χρηματοδοτούμενο ποσό ανά πρόγραμμα και στα όρια ηλικίας που αποτελούν μία από τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Έτσι ενώ το συνολικό χρηματοδοτούμενο ποσό για το Πρόγραμμα 1 είναι 16.000.000,00 € για το Πρόγραμμα 2 είναι 24.000.000,00 €.
Προϋποθέσεις συμμετοχής για τα προγράμματα:
  • Γυναίκες που γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991 (Πρόγραμμα 1).
  • Νέοι – Νέες που γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991 (Πρόγραμμα 2).
  • Είναι άνεργοι – άνεργες, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 01.01.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.
Δυνατότητες ένταξης:
  • Επιχειρήσεις με νομική μορφή δηλ. εταιρία (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ ή Ανώνυμη ή Συνεταιρισμός) ή να έχουν ατομική επιχείρηση, η οποία έχει συσταθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος, δηλαδή μετά τις 05.03.2009 και στα εταιρικά σχήματα μετέχουν στο κεφάλαιο τουλάχιστον κατά 75% Γυναίκες ή Νέοι – Νέες αντίστοιχα και στη διαχείριση της εταιρείας μόνο Γυναίκες ή Νέοι- Νέες αντίστοιχα.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται το σύνολο των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων του τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού και της ανακύκλωσης – περιορισμού της ρύπανσης, ΕΚΤΟΣ των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται ότι εξαιρούνται στο Παράρτημα του σχετικού Κανονισμού. Στον ακόλουθο πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μέγιστοι υποβαλλόμενοι προϋπολογισμοί των υποβαλλόμενων αιτήσεων ανά κατηγορία επιχείρησης, ο ελάχιστος ανά αίτηση ανεξαρτήτου κατηγορίας επιχείρησης και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης.
Πίνακας 1: Όρια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και Ποσοστά Συγχρηματοδότησης
Ανώτατο όριο Κατώτατο όριο Ποσοστό Συγχρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης
200.000,00 €για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τομέα Ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης 30.000,00 € 50% γενικά60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές
100.000,00 €για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού 30.000,00 € 50% γενικά60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές
80.000,00 €για τις εμπορικές επιχειρήσεις 30.000,00 € 50% γενικά60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές

Παρακάτω στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα είδη των δαπανών που είναι επιλέξιμα και τα ανώτατα ποσοστά επιχορήγησης αυτών στο σύνολο του προϋπολογισμού της αίτησης.

Πίνακας 2: Επιλέξιμες Δαπάνες και Ανώτατα Όρια επιχορηγούμενων δαπανών ανά κατηγορία
Α/Α Επιλέξιμη
Κατηγορία Δαπάνης
Ανώτατα όρια επιχορηγούμενων Δαπανών ανά κατηγορία
1 Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις Μέχρι το 100% του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού.
2 Κτιριακά - Διαμόρφωση Χώρων Κατά την υποβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του κατ’ αρχήν επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης. Υλοποίηση σύμφωνα με το ποσό που εγκρίθηκε για επιχορήγηση.
3 Προβολή-Προώθηση & Άλλες Δαπάνες Κατά την υποβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του κατ’ αρχήν επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης. Υλοποίηση σύμφωνα με το ποσό που εγκρίθηκε για επιχορήγηση.
3.1 Σύνταξη Πρότασης και Φακέλου Υποβολής Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του συνολικά επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης
3.2 Επίβλεψη Υλοποίησης έργου Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του συνολικά επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης

Οι επενδυτικές προτάσεις στα προγράμματα Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) μετά από τις 15.06.2009 και μέχρι τις 30.06.2009 σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ανακοινωθεί από τον ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.

Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2019 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.