Καινοτόμες Επιχειρήσεις Υψηλής Έντασης Γνώσης

Ενημέρωση για τη δυνατότητα επιδότησης έως 70% από το ΕΣΠΑ

.

Η δράση είναι ανοιχτή από 30/06/09-30/06/10 και αποσκοπεί στα ακόλουθα:

 1. Ενίσχυση της δημιουργίας και της εξέλιξης επιχειρηματικών καινοτόμων δραστηριοτήτων,
 2. αξιοποίηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης,
 3. εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων και
 4. αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από ερευνητές και από επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες της Ελλάδας και του εξωτερικού ώστε να ευνοηθεί τελικά η παραγωγή νέων προϊόντων, διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης που θα συμβάλουν μεσομακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της χώρας.

Η συμμετοχή στη δράση προϋποθέτει ότι έχουν γίνει από τους ενδιαφερόμενους οι απαιτούμενες ενέργειες για την προετοιμασία του έργου και υπάρχει πλήρες επενδυτικό σχέδιο για τη δημιουργία νέας επιχείρησης ή την επέκταση των δραστηριοτήτων υφιστάμενης επιχείρησης. Η δράση στηρίζει δραστηριότητες υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και προώθησης των αποτελεσμάτων του στην αγορά.

Είναι σημαντικό να προχωρήσουν άμεσα σε αιτήσεις οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, καθώς αναμένεται να συμπεριληφθεί περιορισμένος αριθμός έργων όπως φαίνεται παρακάτω από τον πίνακα Ι (πηγή: Προκήρυξη της Δράσης «Δημιουργία- υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin off και Spin out)»).

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 & ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (ενδεικτικός)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Περιφέρειες Στόχου 1 ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ 2) (Αν. Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιον. Νησιά, Πελοπόννησος, Δυτ. Ελλάδα) 6.000.000€ 8
Περιφέρειες Μετάβασης Αττική 9.000.000€ 12
Κεντρική Μακεδονία 3.000.000€ 4
Δυτική Μακεδονία 3.000.000€ 4
Στερεά Ελλάδα 3.000.000€ 4
Νήσοι Νοτίου Αιγαίου 1.000.000€ 1
ΣΥΝΟΛΟ 25.000.000€ 33

 

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι οι νέες καινοτόμες (δηλ. υπό σύσταση ή υφιστάμενες με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας το πολύ 6 χρόνια πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) και μικρού μεγέθους (σύμφωνα με τη σύσταση της επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων). Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να έχουν τις ακόλουθες μορφές:

 

Α) Επιχειρήσεις Τεχνοβλαστοί (Spin off και Spin out) μικρού μεγέθους που έχουν ιδρυθεί ή πρόκειται να ιδρυθούν από:

 • Ερευνητές που παρήγαγαν ερευνητικά αποτελέσματα ή και απέκτησαν τεχνογνωσία εντός Δημοσίων Οργανισμών Παραγωγής Γνώσης στην Ελλάδα ή αντίστοιχων φορέων του εξωτερικού (Spin-off)
 • Επιχειρήσεις με καινοτόμες Δραστηριότητες (Spin-out)

Β) Καινοτόμες Επιχειρήσεις μικρού μεγέθους που έχουν ιδρυθεί ή πρόκειται να ιδρυθούν. Η συμμετοχή -και μάλιστα με σημαντικό ποσοστό- Δημοσίων Οργανισμών Παραγωγής Γνώσης της χώρας στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτη στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.

Επιπρόσθετες Βασικές Προϋποθέσεις για την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων:

 1. Να είναι νομικής μορφής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και να ανήκει κατ’ ελάχιστο το 50% σε ιδιώτες επενδυτές (νοούνται και οι ερευνητές) της Ελλάδος ή του Εξωτερικού ή σε νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα και όχι σε δημόσιους οργανισμούς (με εξαίρεση χρηματοπιστωτικούς φορείς του Δημοσίου).
 2. Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης να αποτελούν τουλάχιστον το 15% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών σε τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία έτη πριν την χορήγηση της ενίσχυσης και να αποτυπώνονται στα αποτελέσματα χρήσης. Σε περίπτωση που πρόκειται για επιχείρηση σε φάση εκκίνησης και δεν υπάρχει οικονομικό ιστορικό, θα πιστοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή κατά τη διάρκεια της πρώτης χρήσης.
 3. Να υποβληθούν ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια που οδηγούν στην παραγωγή και εκμετάλλευση καινοτόμων προϊόντων, διεργασιών ή διαδικασιών με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που θα σχετίζονται με την ενίσχυση που θα λάβουν.
 4. Να μην έχουν λάβει ή πρόκειται να λάβουν οικονομική ενίσχυση από εθνικές ή κοινοτικές πηγές για τον ίδιο σκοπό.
 5. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κέντρο άσκησης και εγκατάστασης της δραστηριότητάς τους στην περιφέρεια στην οποία ανήκουν και στην οποία θα δεσμευθούν να παραμείνουν τουλάχιστον για μια πενταετία μετά την ολοκλήρωση του έργου.
 6. Να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι κανόνες για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε οποιαδήποτε μορφή εγκατάστασης προβλέπεται από το επενδυτικό σχέδιο και υπάρχει σχετική νομοθεσία.

Η διάρκεια ενίσχυσης των επιχειρήσεων δε δύναται να υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής/ χρηματοδότησης.

 

Ο μέσος προϋπολογισμός των έργων εκτιμάται να είναι της τάξης των 1.100.000,00€. Το ποσό της επιδότησης δε θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 1.000.000,00€ και το ποσοστό της επιδότησης δε θα υπερβαίνει το 70% των συνολικά επιλέξιμων δαπανώ. Η ιδιωτική συμμετοχή δε μπορεί να είναι λιγότερη από 25% ενώ το υπόλοιπο μπορεί να καλυφθεί και με δανεισμό από τράπεζες ή και άλλα αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

 

Στις επιλέξιμες δαπάνες συγκαταλέγονται ακόμη και η αγορά οικοπέδου και την εγκατάσταση ή την επέκταση, ακόμη και οι λειτουργικές δαπάνες όπως οι αμοιβές προσωπικού που απαιτούνται για την κίνηση της επιχείρησης.

 

Η PLANECO ΕΠΕ, σε συνεργασία με ένα δίκτυο επιστημόνων και συναδελφικών συμβουλευτικών επιχειρήσεων, αναγνωρίζοντας τη σημασία του προγράμματος αυτού είναι στη διάθεση ερευνητών, Δημοσίων Οργανισμών Παραγωγής Γνώσης, νέων καινοτόμων επιχειρήσεων να παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικά με την υποβολή της πρότασης και την υλοποίηση του έργου.


Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2019 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.