Πράσινη Επιχείρηση 2009

Ενημέρωση για τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία τους με επιδότηση 50% και 60%

.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

 • Η μείωση του Ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μεταποιητικών επιχειρήσεων.
 • Η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και η μείωση του ελλείμματος κοινωνικής αποδοχής για τη μεταποιητική δραστηριότητα.
 • Η συμμόρφωση επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα με διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα.
 • Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Καταρχήν δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις,
 2. Εταιρικής Μορφής,
 3. Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες βάσει Παραρτήματος Ι του Κανονισμού ΕΚ 200/2008 της Επιτροπής (L214/3/9-8-200),
 4. που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα της μεταποίησης με κωδικούς (Κ.Α.Δ. 2008 Αναθεώρηση 2η) 10-33 καθώς και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών με κωδικούς 82.92 και 96-01 (εκτός από τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται από τον Κανονισμό De Minimis).
 5. Δεν έχουν υλοποιήσει μέρος ή ολόκληρο το έργο πριν την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.

Επιλέξιμες Κατηγορίες Ενεργειών είναι οι ακόλουθες:

 1. Διαχείριση/Ανακύκλωση/Διάθεση Αποβλήτων.
 2. Παρακολούθηση Εκπομπών Ρύπων.
 3. Ανάπτυξη «Πράσινων» Προϊόντων και Διαδικασιών.
 4. Ανάπτυξη/ Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ύδατος.
 5. Ενσωμάτωση Προτύπων.

Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού 30.000-200.000€, ενώ εάν με την ολοκλήρωση του έργου η επένδυση προκύψει κατώτερη των 30.000€ δεν κινδυνεύει να εξαιρεθεί από τη διαδικασία ενίσχυσης η επιχείρηση.Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος η κατανομή του προϋπολογισμού ανά κατηγορία ενέργειας θα πρέπει να γίνει ως ακολούθως:

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας (Δαπάνες) Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου
1. Διαμόρφωση κτηρίων και χώρων 25%
2. Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού 100%
3. Μεταφορικά μέσα (πλην επιβατικών) 20%
4. Προμήθεια λογισμικού 10%
5. Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δαπάνες δομικών και επαληθεύσεις από εργαστήρια. 10%
6. Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες επενδύσεις) 5%
7. Αμοιβές συμβούλων 10%

 

Επίσης σύμφωνα με τον Οδηγό τα ποσοστά χρηματοδότησης κυμαίνονται από 50-60% επί του ροϋπολογισμού ως ακολούθως:

 • Στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
 • Στο 60% του επιλεγμένου προϋπολογισμού για α) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001), β)πυρόπληκτες περιοχές των νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Μαγνησίας και Κεφαλληνίας όπως οι περιοχές αυτές οριοθετούνται σύμφωνα με τις αριθμ 5285/Α32/3-8-07 (ΦΕΚ 1744/Β) και 5645/Α32/12-9-07 (ΦΕΚ 18545/Β) αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης –Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων έργων, γ) σεισμόπληκτες περιοχές των νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας όπως οι περιοχές αυτές οριοθετούνται σύμφωνα με την αριθ 5322/Α32/8-7-08 (ΦΕΚ 1336/Β) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης –Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων έργων. Για την ενίσχυση με το ανώτατο ποσοστό απαιτείται η υποβολή κατάλληλου δικαιολογητικού (π.χ. βεβαίωση αρμόδιας δημόσιας αρχής) από όπου θα προκύπτει η δυνατότητα επιχορήγησης με το ποσοστό αυτό.

Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού θα καλύπτεται με ίδια κεφάλαια εκ των, οποίο το μέγιστο ποσοστό που μπορεί να προέρχεται από δανεισμό είναι το 25%. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει στις 20-07-09, η πρώτος κύκλος αξιολόγησης ξεκινάει στις 23-09-09 και οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος δηλ. των 30.000.000€.

Η PLANECO ΕΠΕ θεωρεί ότι το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τη δραστηριοποίηση εταιριών στην κατεύθυνση της διαχείρισης αποβλήτων και έτσι σε συνεργασία με ένα δίκτυο επιστημόνων και συναδελφικών συμβουλευτικών επιχειρήσεων είναι σε θέση να αναλάβει τις ακόλουθες υπηρεσίες για την υποστήριξη υποψήφιων επενδυτών:

 1. Υποστήριξη στην έρευνα και συλλογή μέρους προσφορών για την υλοποίηση του προγράμματος.
 2. Πλήρη πληροφόρηση και συμβουλές για την σύλληψη δόμηση της επενδυτικής πρότασης.
 3. Σύνταξη και υποβολή της πρότασης,
 4. Υποστήριξη κατά την υλοποίηση του σχεδίου.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας.


Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.