Τροποι Αυξησης Βαθμολογίας Αιτήσεων ΠΕΠ 2009

Η PLANECO Ε.Π.Ε. ενημερώνει για τους τρόπους αύξησης της βαθμολογίας της αίτησης στο ΠΕΠ 2009.
 
Η βαθμολογία ανά κριτήριο στις αιτήσεις του ΠΕΠ 2009 κυμαίνεται από 0-1, εν συνεχεία η βαθμολογία αυτή σταθμίζεται με τους συντελεστές των κριτηρίων που παρατίθενται ακολούθως στον πίνακα 1.
 
 
Πίνακας1 Συντελεστών Στάθμισης Κριτηρίων
Κωδ.
Κριτήρια
Υποκριτήρια
Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ Κατηγορίας
Επιχειρήσεις Τουρισμού που δεν τηρούν Βιβλία
Συντελεστής Στάθμισης
Συντελεστής Στάθμισης
1.
Επιχειρηματική Ικανότητα και Φερεγγυότητα 1.1. Εμπειρία σε σχετικές δραστηριότητες
10
15
1.2. Σπουδές
7
10
1.3. Επαγγελματική κατάρτιση σχετική με το αντικείμενο
3
5
3.
Βιωσιμότητα της επιχείρησης 3.1. Ρυθμός Αύξησης Κύκλου Εργασιών
7
 
3.2. Κερδοφορία
7
 
3.3. Προστιθέμενη Αξία ανά Εργαζόμενο
7
 
3.4. Κάλυψη Επένδυσης από Κέρδη προ φόρων
8
 
4.
Διατήρηση και Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 4.2. Ποσοστό αύξησης της απασχόλησης
10
10
4.3. Συμβολή στην αύξηση της τοπικής απασχόλησης
10
10
5.
Επιχειρησιακός και τεχνικός σχεδιασμός της επενδυτικής πρότασης 5.1. Υιοθέτηση Περιβαλλοντικών Πρακτικών
10
15
5.2. Εισαγωγή Καινοτομίας
7
10
5.3. Εισαγωγή Τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής
7
11
5.4. Συμβολή στην τοπική ανάπτυξη
3
7
5.5. Τεκμηρίωση του σχεδίου της επένδυσης
3
7
Σύνολο
100
100

Από τον πίνακα συντελεστών στάθμισης είναι προφανές ότι περισσότερο σημαντικά στην αξιολόγηση της αίτησης είναι:
  1. Η εμπειρία των μετόχων σε σχετικές δραστηριότητες,
  2. Το ποσοστό αύξησης της απασχόλησης,
  3. Η συμβολή στην αύξηση της τοπικής απασχόλησης και
  4. Η Υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών.
Η PLANECO ΕΠΕ συνιστά στις επιχειρήσεις να επιστήσουν την προσοχή στους συντελεστές στάθμισης των κριτηρίων για να επιλέξουν τις δαπάνες που θα υλοποιήσουν με τέτοιο τρόπο, ώστε η αίτησή τους να είναι ανταγωνιστική!

Ένας εύκολος τρόπος αύξησης της βαθμολογίας κατά 10
βαθμούς στις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας και 15 βαθμούς για τις επιχειρήσεις τουρισμού που δεν τηρούν βιβλία, είναι η επιλογή δαπάνης που αφορά στην υλοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001, EMAS κλπ. Στην περίπτωση λοιπόν, που ενδιαφέρεστε για την αύξηση της βαθμολογίας της αίτησής σας, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία μας διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό στα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα αυτό. Ενώ επιπλέον για τις επιχειρήσεις τουρισμού αξίζει να σημειωθεί ότι στην ομάδα της PLANECO ΕΠΕ ανήκει ένας από τους ελάχιστους συμβούλους που έχει ασχοληθεί με το ECOLABEL σε υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας.

Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2019 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.