Σχεδιασμός και ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ: ISO 9001, EFQM)

Η PLANECO παρέχει στους Πελάτες της ένα πλήθος ολοκληρωμένων υπηρεσιών αναφορικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας που περιλαμβάνει:

  • Την καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του οργανισμού.
  • Τη θέσπιση πολιτικής για την ποιότητα, μετρήσιμων στόχων και αντικειμενικών σκοπών.
  • Το στρατηγικό σχεδιασμό του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του οργανισμού.
  • Την ανάπτυξη και συγγραφή των απαιτούμενων Εγχειριδίων, Διεργασιών, Διαδικασιών και Οδηγιών Εργασίας του Συστήματος.
  • Την εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού του οργανισμού σχετικά με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Την παρακολούθηση της εφαρμογής του Συστήματος.
  • Τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων του Συστήματος.
  • Τη διεξαγωγή ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με σκοπό την παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης της πολιτικής για την ποιότητα, των μετρήσιμων στόχων και των αντικειμενικών σκοπών.

Πρόσθετες Πληροφορίες