ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (Uw)

Σε όλους πλέον είναι γνωστό, ότι τα κουφώματα (εξώπορτες και παράθυρα) πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Οι βασικές ιδιότητες για τις οποίες πρέπει να ενημερώνεται ο καταναλωτής σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο είναι οι εξής:

 1. Αντοχή σε ανεμοπίεση
 2. Υδατοστεγανότητα σε καταρρακτώδη βροχή
 3. Αεροδιαπερατότητα
 4. Ηχομόνωση
 5. Επικίνδυνες ουσίες και
 6. ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (Συντελεστής Θερμοπερατότητας Uw)

Η γενική βάση για τη σήμανση CE είναι η τήρηση των παρακάτω σημείων:

 1. Μηχανικά χαρακτηριστικά
 2. Πυροπροστασία
 3. Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον
 4. Ασφάλεια χρήσης
 5. Ηχοπροστασία
 6. Εξοικονόμηση ενέργειας και θερμοπροστασία

Για λόγους ασφάλειας πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες δοκιμές και να καθορίζονται τα όρια χρήσης του προϊόντος για να μη κινδυνεύει ο καταναλωτής.

Για την υγιεινή, υγεία και περιβάλλον οι απαιτήσεις στην οδηγία δεν είναι σαφείς και γι’ αυτό ήταν μέχρι τώρα λογικό στη δήλωση πιστότητας (έντυπο CE με τις επιδόσεις του προϊόντος) να μην αναφέρεται η ιδιότητα «έκλυση επικινδύνων ουσιών» προσδιορισμένη με npd (μη καθορισμένη δήλωση) ! Τα «πράγματα» αλλάζουν δραστικά από τον Ιούλιο του 2013 (Νέος Κανονισμός δομικών υλικών)!

Από τις υπόλοιπες ιδιότητες η βασικότερη για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και θερμοπροστασίας είναι η θερμοπερατότητα παραθύρου (Uw)*. Μια ιδιότητα που απαιτείται από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη της Ευρώπης. Μόνο που κάθε κράτος/μέλος θέτει άλλα ελάχιστα όρια. Στην Ελλάδα μας, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.ΕΝ.Α.Κ, που μάλλον θα βελτιωθεί το 2014 για περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας, έχουν καθοριστεί τέσσερεις ενεργειακές ζώνες και έχουν καθοριστεί οι συντελεστές (UF) από 2,6 έως 3,2 W/m2.K για τη θερμοπερατότα των ανοιγμάτων των κτιρίων. Οι συντελεστές UF συμπεριλαμβάνουν το θερμοπερατότητα παραθύρου (Uw) και το συντελεστή θερμοπερατότητας (Usb) των τυχόν επικαθήμενων κουτιών των ρολών. Εδώ πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι οι συντελεστές UF ισχύουν και για τα ανοίγματα των εξωτερικών πορτών (πόρτες εισόδου), οπότε και για το συντελεστή θερμοπερατότητας της πόρτας (UD).

Πρέπει ν’ αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι στις μετρήσεις θερμομόνωσης των ρολών γίνεται από μερικά εργαστήρια ένα τραγικό λάθος!!! Η τοποθέτηση στο thermobox γίνεται από τον κατασκευαστή, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, και η μέτρηση με τα φυλλαράκια περιτυλιγμένα στον άξονα του κουτιού και το αποκορύφωμα είναι ότι αντί για Usb τα αποτελέσματα δηλώνονται με Uf, που είναι για τα προφίλ!! Οπότε η μέθοδος, η διαδικασία και ο καθορισμός του συντελεστή είναι λάθος και έτσι τα αποτελέσματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πουθενά!!!

Παρακάτω θα αναφερθούν σύντομα οι τρεις δυνατότητες καθορισμού του συντελεστή θερμοπερατότητας του παραθύρου Uw. Πρέπει σ’ αυτό το σημείο να υπογραμμιστεί, ότι επειδή τα κουφώματα και οι εξώπορτες είναι σύστημα συμμόρφωσης 3, όλες οι μετρήσεις που θα αναγράφονται στο έντυπο επίδοσης πρέπει να απορρέουν από κοινοποιημένα εργαστήρια (μετρήσεις ή υπολογισμοί) ή από ευρωπαϊκά πρότυπα! Αυτό είναι πολύ βασικό και θα γίνει παρακάτω κατανοητό.

Οι τρεις δυνατότητες καθορισμού του Uw είναι:

 1. Υπολογισμός Uw ή UD από κοινοποιημένο εργαστήριο, που προϋποθέτει ότι όλοι οι χρησιμοποιούμενοι συνδυασμοί προφίλ (Uf) για την κατασκευή ενός παραθύρου, πρέπει να είναι υπολογισμένοι από κοινοποιημένο εργαστήριο.
 2. Υπολογισμός Uw ή UD από τον κατασκευαστή
  1. Χρησιμοποιώντας τον πίνακα του προτύπου ΕΝ ISO 100077-1, εφόσον γνωρίζει ο κατασκευαστής το Uf του κουφώματος που κατασκευάζει και το Ug του μονωτικού υαλοπίνακα που εγκαθιστά στο εκάστοτε παράθυρο. Βέβαια το αποτέλεσμα του πίνακα, που λαμβάνει υπόψη του πολλές δυσμενές περιπτώσεις, είναι το χειρότερο των τριών αναγραφόμενων δυνατοτήτων. Ο πίνακας προϋποθέτει ότι το προφίλ είναι το 30% του κουφώματος! Αν το μερίδιο είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο στο παράθυρο, ανάλογα τη διαφορά Uf και Ug επηρεάζεται το Uw του παραθύρου. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα ξύλινου παραθύρου με σκληρό ξύλο που το μερίδιο του προφίλ είναι μεγαλύτερο του 30% (δηλαδή μικρότερο παράθυρο). Το Uf είναι 1,9 W/m2.K. Αν τοποθετηθεί ενεργειακό τζάμι με Ug 1,9 W/m2.K ο συσχετισμός Uf - Ug δεν έχει καμία αλλαγή, άρα και το Uw δεν επηρεάζεται. Δεν ισχύει όμως το ίδιο αν το Ug είναι 1,4 W/m2K. Σ’ αυτή την περίπτωση αν το Uw είναι δυσμενέστερο του πίνακα (ο «καλός» συντελεστής του τζαμιού συμμετέχει λιγότερο στον γενικό συντελεστή του παραθύρου). Στα πλαστικά και ξύλινα κουφώματα τα χρησιμοποιούμενα Uf διαφέρουν σχεδόν καθόλου (πλαστικά) μέχρι ελάχιστα (ξύλο) μεταξύ τους. Αυτό όμως δεν ισχύει στα προφίλ αλουμινίου! Οι αποκλίσεις Uf των συνδυασμών προφίλ αλουμινίου είναι σημαντικές! Εξαρτάται από το πλάτος του πολυαμίδιου και τον όγκο των θαλάμων.

   Τα παραπάνω δεν ισχύουν για το UD της πόρτας!

   Γι’ αυτό το λόγο ενδείκνυται η λύση

  2. Εφαρμόζοντας τον τύπο υπολογισμού από το πρότυπο ΕΝ ISO 100077-1. Για την ορθή χρήση του τύπου απαιτείται να είναι γνωστά όλα τα Uf των συνδυασμών προφίλ. Δεν επιτρέπεται να γίνεται υπολογισμός μόνο με μερικά Uf του παραθύρου! Γι’ αυτό και πρέπει να είναι τα υπολογιστικά λογισμικά επαληθευμένα από κοινοποιημένα εργαστήρια και να μην είναι δυνατή η πρόσθεση ή η αφαίρεση δεδομένων, γιατί έτσι θα αλλοιώνονται τα τελικά αποτελέσματα. Άρα τα λογισμικά πρέπει να είναι «κλειδωμένα»! Αυτό το αποτέλεσμα που απορρέει με όλα τα απαραίτητα Uf είναι πρακτικά το ίδιο με τη μέθοδο 1. Βέβαια πρέπει να είναι γνωστό και το απαραίτητο Ψ, το οποίο για τα παράθυρα μπορεί να αντληθεί από πρότυπα.
 3. Μέτρηση του δείγματος σε κοινοποιημένο εργαστήριο
  Μετά από την εμπειρία με τις μετρήσεις των κουτιών ρολών, θα ήταν εύλογο να γίνεται αξιολόγηση της αξιοπιστίας του εργαστηρίου. Η μέθοδος μέτρησης σε σύγκριση με τις μεθόδους υπολογισμών έχει καλύτερα αποτελέσματα, αλλά δυστυχώς και μειονεκτήματα οικονομικής φύσης. Στη μέθοδο μέτρησης έχετε συγκεκριμένο δείγμα με συγκεκριμένες διαστάσεις και υλικά (π.χ. Ug). Οπότε με την τοποθέτηση άλλου μονωτικού υαλοπίνακα με άλλο Ug πρέπει να γίνει νέα μέτρηση!
  Σύμφωνα με το πρότυπο μπορούν να γίνουν μετρήσεις σε δυο διαφορετικά μεγέθη {1,23 (±25%) x 1,48 (-25%) m ή 1,48 (+25%) x 2,18 (±25%) m} και τα αποτελέσματα να μπορούν να χρησιμοποιούνται για παράθυρα μέχρι 2,3 τ.μ. για το πρώτο μέγεθος και για μεγαλύτερα το δεύτερο. Στην περίπτωση που το μικρότερο δείγμα μετρηθεί με Ug 1,9 W/m2.K, τότε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για μεγαλύτερα παράθυρα. Τα αποτελέσματα και των δυο δειγμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλες τις διαστάσεις αλλά αν ο πελάτης θέλει συγκεκριμένη απαίτηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής!

Εν κατακλείδι, η καλύτερη, ορθότερη και οικονομικότερη επιλογή είναι να υπολογιστούν όλοι ή οι δυσμενέστεροι συνδυασμοί των προφίλ που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός παραθύρου και να υπολογιστεί το Uw με τον τύπο υπολογισμό στο πρότυπο ΕΝ ISO 10077-1(βλ. 2ii).

Ενημερωτικά μια γενική πληροφορία για κατασκευαστές και καταναλωτές. Αν λάβουμε υπόψη το στάνταρτ κούφωμα των 1,23 x 1,48 m, και επιθυμούμε να βελτιώσουμε το συντελεστή UW κατά 0,1 W/m2K, τότε μπορεί να επιτευχθεί με μια από τις παρακάτω βελτιώσεις:
Βελτίωση της μον. υάλωσης κατά ΔUg = 0,2 W/m2.K
Βελτίωση του προφίλ κατά ΔUf = 0,3 W/m2.K
Βελτίωση του αποστάτη κατά Δψ = 0,04 W/m2.K

Τα ανωτέρω ισχύουν για τα παράθυρα. Για τις εξώπορτες ισχύουν τα ίδια εκτός του 2i που αφορά τον πίνακα και περιοριστικά εφαρμόσιμο είναι το 2ii, επειδή πρέπει να ληφθούν ανάλογα τον τύπο της πόρτας αρκετές λεπτομέρειες υπόψη και το Ψ, που είναι διαφορετικό στα πάνελ ή τζάμια ή μασίφ φύλο.

--------------------------
* Υ.Π.Ε.Κ.Α: Άρθρο 3 – Ορισμοί
«Συντελεστής θερμοπερατότητας παλαιά k, τώρα U»: χαρακτηρίζει τη μετάδοση θερμότητας μέσω ενός δομικού στοιχείου, λαμβάνοντας υπόψη τη μετάδοση θερμότητας μέσω αγωγής και μετάβασης εκατέρωθεν του στοιχείου. Η θερμοπερατότητα καθορίζεται από την ποσότητα της θερμότητας η οποία μεταδίδεται μεταξύ των εκατέρωθεν στρωμάτων αέρα που είναι σε επαφή με μια επιφάνεια (π.χ. εξωτερικός αέρας και αέρας εσωτερικού χώρου) και παρατηρείται λόγω της επίδρασης της διαφοράς θερμοκρασίας των δύο στρωμάτων αέρα. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας k καθορίζει τη θερμομονωτική ικανότητα του στοιχείου κατασκευής και δίνει την ποσότητα θερμότητας σε (Wh) η οποία μεταδίδεται, υπό σταθερά θερμική κατάσταση, στη διάρκεια μίας ώρας από επιφάνεια 1m2 του στοιχείου, όταν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των αμφότερων στρωμάτων αέρα που είναι σε επαφή με το στοιχείο είναι 1 K. Μονάδες U: (W/m2.K).

Σημείωση:

 1. Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές δομικών υλικών/προϊόντων μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που αντικαθιστά την οδηγία 89/106 ΕΟΚ.
 2. Αν θέλετε να ενημερωνόσαστε για τις πληροφορίες και τα άρθρα που αναρτούμε στην ιστοσελίδα μας, αποστείλετε με ένα e-mail με τα στοιχεία σας και την επιθυμία σας.
 3. Μπορείτε να επισκέπτεστε το blog μας (http://domika-energeia.blogspot.gr/) και να ενημερώνεστε ή να θέτετε τις ερωτήσεις που σας απασχολούν.